Odpowiedź:
Zgłoszenie wypadku przy pracy powinno być przekazane w formie pisemnej (z potwierdzeniem dotarcia informacji do pracodawcy np. listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) ówczesnemu pracodawcy i wskazywać precyzyjnie podstawowe okoliczności zdarzenia wypadkowego tj. datę i godzinę, rodzaj wykonywanych prac, stanowisko, na którym doszło do zdarzenia oraz opisać w miarę szczegółowo okoliczności zdarzenia (kto był świadkiem zdarzenia, kto wówczas był przełożonym, na czyje polecenie wykonywana była praca, jaka praca, inne istotne informacje). Do takiego pisma należy dołączyć informacje o udzieleniu pomocy przedlekarskiej i medycznej (z przychodni lub szpitala).
Uzasadnienie:
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) i ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.) pracodawca jest zobowiązany sporządzić protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (poszkodowany zatrudniony na podstawie umowy o pracę) lub kartę wypadku przy pracy (poszkodowany zatrudniony na podstawie zlecenia).
Po sporządzeniu dokumentacji powypadkowej pracodawca przekazuje ją poszkodowanemu lub rodzinie poszkodowanego. Niesporządzenie dokumentacji jest traktowane w świetle art. 221 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) jako przestępstwo ścigane z urzędu.
W razie nieuznania zdarzenia za wypadek przy pracy przez zespół powypadkowy, poszkodowany może skierować pozew przeciwko pracodawcy do właściwego rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych o uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy.
Jerzy Fijołek, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP
Odpowiedzi udzielono 2 marca 2015 r.