Kto ponosi koszty wykonania badań środowiska pracy?

Pytanie pochodzi z Serwisu BHP

Czy koszty wykonania badań środowiska pracy ponosi właściciel obiektu, maszyn czy pracodawca, jeśli są to dwa różne podmioty?

Odpowiedź:

Obowiązujące przepisy nie określają, kto powinien ponosić koszty przeprowadzenia badań i pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy. Istniejące wymagania prawne określają jednak zakres odpowiedzialności za wykonywanie badań i pomiarów czynników szkodliwych, który spoczywa na pracodawcy. Kwestia ponoszenia kosztów przeprowadzenia ww. badań i pomiarów jest wewnętrzną sprawą między pracodawcą, a zarządcą/właścicielem danego obiektu lub maszyn.

Uzasadnienie:

Obowiązek wykonywania badań i pomiarów nakłada na pracodawcę art. 227 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), zgodnie z którym pracodawca jest obowiązany stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą, a w szczególności: przeprowadzać, na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrować i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów, oraz udostępniać je pracownikom.

Tryb, metody, rodzaj i częstotliwość wykonywania badan i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166) - dalej r.b.p.c. Kolejnym istotnym aktem prawnym jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.) - dalej r.n.d.n, w którym zostały określone najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia.

Pracodawca wskazuje czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy, dla których wykonuje się badania i pomiary, po przeprowadzeniu rozpoznania źródeł ich emisji oraz warunków wykonywania pracy, które mają wpływ na poziom stężeń lub natężeń tych czynników lub na poziom narażenia na oddziaływanie tych czynników, ze szczególnym uwzględnieniem:

- rodzaju tych czynników oraz ich właściwości;

- procesów technologicznych i ich parametrów;

- wyposażenia technicznego, w tym maszyn, urządzeń, instalacji i narzędzi, które mogą być źródłem emisji czynników szkodliwych dla zdrowia, z uwzględnieniem wyników pomiarów tej emisji dostarczanych przez producentów;

- środków ochrony zbiorowej i danych dotyczących ich użytkowania;

- organizacji pracy i sposobu wykonywania pracy;

- rzeczywistego czasu narażenia na oddziaływanie czynników szkodliwych dla zdrowia, z uwzględnieniem obowiązującego u pracodawcy systemu i rozkładu czasu pracy.

Łukasz Wawszczak, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono 25 lipca 2014 r.

Data publikacji: 5 sierpnia 2014 r.