Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Kto odpowiada za przeprowadzanie przeglądów i pomiarów w budynku, jeżeli umowa najmu kwestii tej nie reguluje - właściciel, zarządca obiektu czy pracodawca wynajmujący powierzchnię?

Jeżeli obowiązek ten spoczywa tylko na właścicielu bądź zarządcy obiektu, czy podczas np. kontroli PIP pracodawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, jeżeli okaże się, że przeglądy (pomiary) nie były przeprowadzone?

Odpowiedź:

Nie powinna mieć miejsca sytuacja, w której umowa najmu nie reguluje kwestii odpowiedzialności za dokonanie przeglądów czy pomiarów przewidzianych w przepisach prawa budowlanego czy ochrony ppoż. Według organów nadzoru nad warunkami pracy (PIP) odpowiedzialność za bezpieczne warunki pracy ponosi pracodawca.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) – dalej k.p. pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bhp oraz powierzenie wykonywania zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 237[11]§ 2 k.p. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Pracodawca powinien dysponować wynikami: rocznych i pięcioletnich przeglądów obiektu budowlanego przewidzianych w art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.); przeglądu instalacji elektrycznej (okresowa kontrola instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów powinna odbywać się nie rzadziej niż raz na 5 lat); instalacji odgromowej (raz na 5 lat); przeglądu drożności przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych – raz na rok; gazowych – 2 razy w roku); przeglądu instalacji gazowej (raz w roku); przeglądu sprzętu ppoż. – gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych (klapy dymne, bramy przeciwpożarowe, system sygnalizacji pożaru) oraz wydajności hydrantów i węży hydrantów (por. § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) zobowiązuje osoby fizyczne, prawne, organizacje lub instytucje korzystające ze środowiska, budynku obiektu lub terenu do zabezpieczenia ich przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. Właściciel zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, a także wyżej wymienione podmioty, ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów ppoż.

Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:

- przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,

- wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,

- zapewnić konserwacje oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,

- zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,

- przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,

- zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,

- ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Odpowiedzialność za realizację ww. obowiązków z zakresu ochrony ppoż., stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu przejmuje – w całości lub w części ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W przypadku, gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony ppoż. spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.

Roman Majer, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono 22 stycznia 2015 r.