Odpowiedź

Pracodawca może we własnym zakresie organizować szkolenia z zakresu bhp dla osób kierujących pracownikami, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.) – dalej r.s.b.h.p.

Uzasadnienie

W myśl art. 2373 § 21 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) – dalej k.p., pracodawca jest obowiązany nie tylko organizować szkolenia z dziedziny bhp dla podległych mu pracowników, ale również samemu odbyć takie szkolenie w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane. Szczegółowe zasady organizowania szkoleń z dziedziny bhp regulują przepisy r.s.b.h.p.
Stosownie do § 4 ust. 1 r.s.b.h.p., szkolenia z dziedziny bhp mogą być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bhp, a więc:
1. placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
2. szkoły ponadgimnazjalne,
3. jednostki badawczo-rozwojowe, szkoły wyższe lub inne placówki naukowe,
4. stowarzyszenia, których celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy,
5. osoby prawne lub fizyczne prowadzące działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach ustawy z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.),
- jeżeli prowadzą działalność szkoleniową w dziedzinie bhp.
Od przyjętej powyżej reguły istnieje wyjątek. Zgodnie z § 4 ust. 2 r.s.b.h.p., pracodawcy nie mogą organizować szkoleń z zakresu bhp dla samych siebie, pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców tematyki bhp. Takie szkolenia mogą być organizowane jedynie przez jednostki organizacyjne, o których mowa powyżej. Pomimo że osoby kierujące pracownikami objęte są tym samym programem ramowym, co pracodawcy, a zakres ich zadań i odpowiedzialności w zakładzie pracy mógłby uzasadniać dołączenie ich do powyższego katalogu, to jednak w obecnym stanie prawnym nie ma takiego wymogu. Ponadto osoby te, mimo że prowadzą instruktaż stanowiskowy, nie zaliczają się do grupy „instruktorów i wykładowców tematyki bhp”, o której mowa powyżej, gdyż do takiej grupy należy zaliczyć np. osoby, które prowadzą szkolenia okresowe w dziedzinie bhp.
Biorąc pod uwagę powyższe, nie ma przeciwwskazań, aby pracodawca organizował szkolenia z zakresu bhp dla osób kierujących pracownikami, którzy nie są zaliczeni do przytoczonych wyjątków. Niemniej, zgodnie z § 5 r.s.b.h.p., pracodawca będący organizatorem szkolenia jest obowiązany zapewnić:
1. programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk,
2. programy szkolenia instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu – w przypadku prowadzenia takiego szkolenia,
3. wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia,
4. odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowej,
5. wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia,
6. właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń.

Maciej Ambroziewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 18 czerwca 2017 r.

  Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów