Kto bierze odpowiedzialność za prawidłowość dobrania systemu przeciwpożarowego i wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy?

Pytanie pochodzi z Serwisu BHP

Kto bierze odpowiedzialność za prawidłowość dobrania systemu przeciwpożarowego i wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy?

Czy zadanie to należy do projektanta i wykonawcy obiektu?

Czy odpowiedzialność za prawidłowe dobranie gaśnic, agregatów, rozmieszczenie znaków informacyjnych itp. spoczywa na użytkowniku po odebraniu obiektu do eksploatacji?

Jeżeli w praktyce wykonawca wyposaży obiekt w pewien sprzęt, to odbierający, przyszły użytkownik powinien taki stan "zastany" weryfikować gdyż ponosi później za niego odpowiedzialność?

Czy może powinien założyć, że skoro tak został budynek wyposażony to jest to zgodne z przepisami?

Odpowiedź:

Nowo budowany obiekt powinien być wyposażony w odpowiednie systemy przeciwpożarowe zależnie od jego wysokości, przeznaczenia, występującego zagrożenia ZL (zagrożenie ludzi) czy PM (produkcyjno–magazynowe). Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

Odpowiedzialność za prawidłowość wyposażenia obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy, jego rozmieszczenie oraz przeglądy spoczywa na właścicielu, zarządcy lub użytkowniku budynku. Nowy użytkownik powinien stan „zastany” weryfikować, gdyż ponosi później za niego odpowiedzialność. Odpowiedzialność za stan sprzętu ppoż. zależy od treści umowy najmu czy dzierżawy. W umowie powinna znaleźć się czytelna klauzula, kto ponosi odpowiedzialność za wyposażenie obiektu w sprzęt ppoż. oraz jego przeglądy (właściciel, użytkownik, czy dzierżawca).

Uzasadnienie:

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych:

- utrzymują urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej;

- wyposażają obiekty w przeciwpożarowe wyłączniki prądu zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi;

- umieszczają w widocznych miejscach instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych;

- oznakowują znakami zgodnymi z Polskimi Normami:

a) drogi i wyjścia ewakuacyjne z wyłączeniem budynków mieszkalnych oraz pomieszczenia, w których zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi są wymagane co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne, w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji,

b) miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,

c) miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,

d) miejsca usytuowania nasady umożliwiającej zasilanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, kurków głównych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo,

e) pomieszczenia i tereny z materiałami niebezpiecznymi pożarowo,

f) drabiny ewakuacyjne, rękawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi, miejsca zbiórki do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych,

g) dźwigi dla straży pożarnej,

h) przeciwpożarowe zbiorniki wodne, zbiorniki technologiczne stanowiące uzupełniające źródło wody do celów przeciwpożarowych, punkty poboru wody, stanowiska czerpania wody,

i) drzwi przeciwpożarowe,

j) drogi pożarowe,

k) miejsca zaklasyfikowane jako strefy zagrożenia wybuchem;

- umieszczają, przy wjazdach do garaży zamkniętych z podłogą znajdującą się poniżej poziomu terenu, czytelną informację o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu parkowania w tych garażach samochodów zasilanych gazem płynnym propan-butan, o których mowa w przepisach techniczno-budowlanych - § 3, § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Roman Majer, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono 8 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 18 sierpnia 2014 r.