O udział w Krajowej Radzie Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych związków zawodowych zabiegała m.in. NSZZ „Solidarność” już w trakcie dyskusji na temat tego projektu w Radzie Dialogu Społecznego. Podkreślała rolę związków, ale także pracodawców, w tworzeniu i analizowaniu rozwiązań dotyczących osób niepełnosprawnych, a głównie ich  aktywizacji zawodowej czy zapewnieniu wsparcia finansowego ze strony państwa przyjętej przez Senat ustawie, postulat zgłaszany w RDS został uwzględniony.

Zgodnie z nowelizacją, Rada ma być organem opiniodawczo-doradczym Pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych. W jej skład wejdą, poza związkami i pracodawcami, przedstawiciele administracji rządowej, samorządów, organizacji pozarządowych, ich  związków i porozumie.

Kadencja Rady będzie trwała 4 lata. Przedstawiciel organizacji pozarządowej będzie mógł pełnić funkcję członka przez dwie kadencje.

Polecamy: Sprawdź, jakich zwolnień należy udzielać niepełnosprawnym pracownikom

Rada, jak czytamy na stronie MRPiPS, będzie mogła m.in.: powoływać ekspertów, zapraszać do uczestnictwa w jej posiedzeniach przedstawicieli organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych niereprezentowanych w Radzie, a także przedstawicieli wojewódzkich oraz powiatowych rad, zlecać przeprowadzanie badań i opracowywanie ekspertyz.

Resort wyjaśnia też, że nowe legitymacje dla osób z niepełnosprawnością będą obowiązywały od 1 sierpnia 2017 r.

Nowe przepisy, co do zasady, mają wejść  w życie 1 listopada 2016 r. Jednak np. ich część, dotycząca  umarzania należności PFRON, rozkładania ich na raty lub odraczania terminów ich płatności, zacznie obowiązywać już po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.