Krok I: wypłata świadczeń ze stosunku pracy

Przychodami są:

1) otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz
2) wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy (dla uproszczenia dalej będziemy posługiwać się wyłącznie pojęciem stosunku pracy) uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
 
Krok II: rodzaj kosztów
 
Koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy można podzielić na koszty kwotowe, procentowe i rzeczywiste.
 
Krok III: pracownik pracuje w miejscowości, w której mieszka
...
 
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skorzystaj z LEX Navigator Procedury Prawa Pracy – aplikacji zawierającej najważniejsze i najczęściej stosowane procedury z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, BHP oraz prawa pracy w procesie cywilnym.