1. Przeglądy
Przewidziane są dwa rodzaje czynności obsługowych:
1) czynności zmierzające do zmiany stanu układu elektrycznego, za pomocą odpowiednich urządzeń, odpowiedniego przyłączania lub rozłączania, oraz uruchamiania lub zatrzymania urządzeń;
2) odłączanie i ponowne załączanie urządzeń do wykonywania pracy.
Działania obsługowe powinny być uzgodnione z osobą nadzorującą prace przy urządzeniach elektrycznych, którą należy powiadomić o zakończeniu czynności standardowej procedury eksploatacyjnej.
Celem przeglądu jest sprawdzenie, czy urządzenie elektryczne odpowiada szczegółowym przepisom technicznym oraz zasadom bezpieczeństwa podanym w odpowiednich normach. W praktyce przegląd obejmuje w szczególności:
a) sprawdzenie stanu technicznego urządzenia;
b) sprawdzenie prawidłowości wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej;
c) przeprowadzenie wymaganych prób i pomiarów.
Zauważone uszkodzenia, stanowiące bezpośrednie niebezpieczeństwo powinny być natychmiast usunięte, a części w których występują powinny być odłączone i zabezpieczone przed ponownym załączeniem.
Przeglądy powinny być wykonywane przez osoby wykwalifikowane, z praktyką w przeprowadzaniu przeglądów danego typu urządzeń, a wynik przeglądu powinien być zapisany w przeznaczonej do tego celu "Książce przeglądów".
Po zakończeniu prac konserwacyjnych osoba odpowiedzialna za prace powinna przekazać urządzenie osobie nadzorującej urządzenie elektryczne, a informacja o stanie konserwowanych urządzeń elektrycznych powinien być podany do wiadomości w formie pisemnej osobie nadzorującej urządzenie elektryczne.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.