Dnia 20 maja 2009 r. odbyło się uroczyste zakończenie kolejnej edycji konkursu wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy dla właścicieli gospodarstw rolnych ogłoszonego przez Państwową Inspekcję Pracy Oddział w Tarnowie i tarnowską placówkę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Podobnie jak w poprzednich latach, celem konkursu była popularyzacja zagadnień BHP w indywidualnych gospodarstwach rolnych i zwrócenie uwagi na prace szczególnie niebezpieczne, stosowanie środków ochrony indywidualnej i podnoszenie poziomu wiedzy rolników w zakresie zagrożeń zawodowych związanych z pracą w polu i w gospodarstwie oraz przeciwdziałania zagrożeniom. Komisja konkursowa, po przeprowadzeniu wizytacji 15 gospodarstw i sporządzeniu arkuszy ich oceny, a także po sprawdzeniu wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy rolników zgłoszonych do konkursu, wytypowała 3 gospodarstwa do finału wojewódzkiego. Byli to Maria Frist - Zabrnie, gmina Szczucin, Krystyna Bradło - Wola Lubecka i Józefa Baran – Luszowice, którzy w siedzibie tarnowskiego oddziału PIP otrzymali nagrody ufundowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie i tarnowski KRUS.
Podsumowując konkurs, przedstawiciel PIP Stanisław Małek podkreślił wysoki poziom wiedzy uczestników oraz ich zaangażowanie w zmianę podejścia do spraw bezpieczeństwa w codziennej pracy i eliminowaniu złych nawyków oraz zastępowaniu ich właściwymi praktykami. Z kolei przedstawiciel KRUS wskazywał na systematyczną poprawę stanu bhp w gospodarstwach rolnych i, co za tym idzie, zmniejszającą się liczbę wypadków przy pracy w rolnictwie.