Nowa Dyrektywa ATEX była najczęściej poruszanym tematem podczas Konferencji Bezpieczeństwa Maszyn, Urządzeń i Instalacji Przemysłowych, która miała miejsce w Kielcach, w dniach 17-18 listopada br.

W konferencji udział wzięło ponad 110 osób z blisko 70 firm, instytucji oraz szkół wyższych. Uczestnicy wysłuchali 17 referatów, podzielonych na cztery sesje tematyczne. W programie konferencji sesje dedykowane zagadnieniom teoretycznym (procedury i normy oraz przepisy i wymagania) przeplątały się z sesjami prezentującymi wdrożenia i dobre praktyki z rynku.

– Podczas konferencji zaprezentowano szereg tematów dotyczących bezpieczeństwa zwracając szczególną uwagę na najbardziej aktualną problematykę – mówi Wiesław Monkiewicz z Klubu Paragraf 34. – Od kwietnia tego roku obowiązuje dyrektywa ATEX 2014/34/UE dotycząca urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze zagrożenia wybuchem. Przepisy wynikające z najnowszej dyrektywy ATEX opisują wymagania odnoszące się do urządzeń i systemów ochronnych. Nowe regulacje obejmują zmiany m.in. w definicjach oraz zawierają zmodyfikowane wymagania odnośnie tych urządzeń.

Uczestnicy konferencji docenili referaty dotyczące zmian w Dyrektywie ATEX wygłoszone przez reprezentanta firmy Ex Solution, Łukasza Surowego oraz dr inż. Michała Górnego z Urzędu Dozoru Technicznego. Za najciekawszy uznano referat Jana Auguściuka z firmy Automatech poruszający tematykę wymagań związanych z bezpieczeństwem użytkowania pras. Na przykładzie źle zbudowanych układów bezpieczeństwa, nie zabezpieczających wystarczająco pracowników w różnych trybach pracy, zaprezentowane zostały możliwości modernizacji urządzeń, znacząco poprawiające bezpieczeństwo ich użytkowania, w zgodzie z obowiązującymi normami.

Ożywioną dyskusję zapoczątkował referat wygłoszony przez Radosława Goneta, przedstawiciela Państwowej Inspekcji Pracy, dotyczący praktycznych aspektów bezpieczeństwa wielosekcyjnych obrabiarek CNC. W prezentacji przytoczono przykład nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie powypadkowej kontroli dwusekcyjnej obrabiarki CNC i zwrócono uwagę na konieczność rzetelnej oceny ryzyka, jako obowiązkowego elementu procedury oceny zgodności.

Organizator zapewnił uczestnikom także możliwość wzięcia udziału w warsztatach inżynierskich i zapoznanie się z konkretnymi rozwiązaniami realizacji funkcji bezpieczeństwa.

Konferencja objęta została honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju oraz instytucji państwowych związanych z bezpieczeństwem przemysłowym: Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, Urzędu Dozoru Technicznego oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Patronat medialny objął magazyn "Inspektor".

Źródło: www.udt.gov.pl, stan z dnia 6 grudnia 2016 r.