W myśl art. 23712 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) – dalej k.p. pracodawca zatrudniający więcej niż 250 pracowników powołuje komisję bhp, jako swój organ doradczy i opiniodawczy. Do zadań tej komisji, zgodnie z art. 23713 § 1 k.p., należy dokonywanie przeglądu warunków pracy, okresowej oceny stanu bhp, opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy oraz współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie bhp.

Skład komisji BHP

Przepisy nie precyzują szczegółowej struktury i organizacji komisji bhp, pozostawiając to do uznania pracodawcy i przedstawicieli pracowników, jednakże wskazują, że w jej składzie powinni znaleźć się w równej liczbie przedstawiciele pracodawcy, w tym pracownicy służby bhp i lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a z drugiej strony – przedstawiciele pracowników, w tym społeczny inspektor pracy. Przewodniczącym komisji bhp powinien być pracodawca lub osoba przez niego upoważniona, a wiceprzewodniczącym – społeczny inspektor pracy lub przedstawiciel pracowników (art. 23712 § 1 i 2 k.p.).

Zobacz także: Służba bhp podlega bezpośrednio pracodawcy>>

Pracodawca powołując w danym zakładzie pracy komisję bhp, powinien zwrócić się do wszystkich działających na terenie tego zakładu pracy organizacji związkowych, w celu wskazania przez nie przedstawiciela (przedstawicieli), z zadaniem reprezentowania pracowników podczas posiedzeń tej komisji. Ze względów organizacyjnych warto przy tym od razu określić liczbę pracowników, którzy będą brali udział w pracach komisji (występując do organizacji związkowej z prośbą o wyznaczenie przedstawiciela lub przedstawicieli do prac w komisji bhp warto z góry narzucić, ilu członków powinna ona wyznaczyć), tak aby zapewnić dostosowanie tej liczby do planowanej struktury komisji.
Respektując przepis art. 23713 § 2 k.p., przewodniczący komisji bhp powinien zwoływać posiedzenia komisji nie rzadziej niż raz na kwartał, a z każdego spotkania sporządzać protokół dokumentujący jej działania.

Naruszenia

Niedopełnienie powyższych obowiązków, polegające na nieregularnym organizowaniu posiedzeń komisji bhp, czy też niepełny jej skład podczas poszczególnych posiedzeń – stanowi swego rodzaju naruszenie przepisów bhp. Oczywiście, inaczej należy rozpatrywać przypadek, w którym nieregularność spotkań polega na tym, że odbywają się one z opóźnieniem np. dwutygodniowym, a inaczej przypadek, gdy odbywają się one raz w roku lub jeszcze rzadziej. Podobnie będzie w przypadku składu komisji: sporadyczne opuszczenie posiedzeń przez poszczególnych członków (niezależnie od tego, czy reprezentują pracodawcę, czy pracowników), którzy z uwagi na inne, ważne obowiązki służbowe nie mogą stawić się na jej posiedzeniu, nie będzie aż tak rażące, jak przypadek osób, które notorycznie ignorują zaproszenia przewodniczącego i nie stawiają się na wyznaczone spotkania.
W mojej ocenie takie drobne uchybienia związane z pracą komisji bhp pomimo tego, że stanowią naruszenie prawa, nie stanowią przesłanki do ukarania pracodawcy karą grzywny, o której mowa w art. 283 k.p.
Powołanie, wykaz członków oraz organizację pracy komisji bhp warto unormować wewnętrzną regulacją prawną (regulaminem, zarządzeniem itp.) oraz podać do wiadomości wszystkim pracownikom w przyjęty u danego pracodawcy sposób (np. poprzez zamieszczenie go na tablicy ogłoszeń lub w intranecie). Wzór takiego zarządzenia można znaleźć na łamach Serwisu BHP.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Dowiedz się więcej z książki
Kontrola pracowników. Obowiązki i prawa pracodawcy i pracownika 
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł