Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP.

Służbę bezpieczeństwa i higieny pracy tworzą: inspektorzy, st. inspektorzy, specjaliści, st. specjaliści oraz gł. specjaliści do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. W komórce jednoosobowej inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy, jako służba bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega bezpośrednio pracodawcy. W komórce wieloosobowej, np. w dziale bezpieczeństwa i higieny pracy - inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy podlega osobie kierującej tą komórką, natomiast komórka (dział) bezpieczeństwa i higieny pracy powinna znajdować się w pionie osoby zarządzającej w imieniu pracodawcy. Osoba kierująca komórką wieloosobową bezpieczeństwa i higieny pracy podlega bezpośrednio pracodawcy. Osobą działającą w imieniu pracodawcy, może być: prezes, wiceprezes, członek zarządu, dyrektor, zastępca dyrektora oraz inna upoważniona osoba.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. w art. 23711 § 5 upoważnia Radę Ministrów do wydania rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu działania, uprawnienia, organizacji, liczebności i podporządkowania służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kwalifikacji wymaganych do wykonywania zadań tej służby. Na tej podstawie wydane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.) – dalej r.s.b.h.p. Zgodnie z § 1 ust. 5 r.s.b.h.p. służba bezpieczeństwa i higieny pracy podlega bezpośrednio pracodawcy. U pracodawcy będącego jednostką organizacyjną służba bezpieczeństwa i higieny pracy podlega bezpośrednio osobie zarządzającej tą jednostką lub osobie wchodzącej w skład organu zarządzającego, upoważnionej przez ten organ do sprawowania nadzoru w sprawach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Kodeks pracy w art. 3 określa pojęcie pracodawcy, jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego celu osoba.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

 

Wszystkie osoby, dla których interpretacja problemów wynikających ze stosowania przepisów i zasad bhp, stanowi istotny element codziennej aktywności zawodowej, serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Wolters Kluwer – pod tytułem: Nowoczesna Służba BHP w zarzadzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy w firmie

Termin i miejsce: 24 września, Warszawa
Więcej informacji: www.konferencja.abc.com.pl/bhp