Czy obowiązek wypłaty zasiłku rodzicielskiego przejmie ZUS, a umowa rozwiązuje się z dniem 31 stycznia 2016 r.?

W razie zajścia przez pracownicę w ciążę w czasie trwania umowy na czas określony, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, umowa o pracę ulega automatycznemu przedłużeniu do dnia porodu.

Pracodawca jest zobowiązany do wypłacania na rzecz pracownicy świadczeń rodzicielskich w okresie ich przysługiwania, nie dłużej jednak niż do chwili ustania obowiązywania umowy o pracę.

Jeżeli pracownicy przebywającej na urlopie rodzicielskim przysługuje zasiłek macierzyński, pracodawca jest zobligowany do jego wypłaty do dnia zakończenia urlopu rodzicielskiego, tj. 31 marca 2016 r., gdyż wiąże się to z przedłużeniem obowiązywania umowy o pracę do dnia porodu pracownicy.

W świetle art. 177 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p. umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Zgodnie ze stanem faktycznym rozwiązanie umowy o pracę ze względu na upływ okresu na jaki została zawarta powinno nastąpić w dniu 31 stycznia 2016 r. czyli po upływie 3 miesiąca ciąży. Mając jednak na uwadze treść art. 177 § 3 k.p. umowa na czas określony ze względu na ciąże pracownicy powinna ulec przedłużeniu do dnia porodu pracownicy.

Jednocześnie pracownica wciąż przebywa na urlopie rodzicielskich, co oznacza, że pracodawca, jako płatnik składek jest zobowiązany do wypłaty na rzecz pracownicy zasiłku macierzyńskiego do dnia ustaniu urlopu rodzicielskiego. Mając na uwadze, że stosunek pracy zostanie przedłużony, a urlop rodzicielskiego kończy się 31 marca 2016 r., pracodawca jest zobowiązany do wypłaty zasiłku macierzyńskiego do momentu ustania urlopu rodzicielskiego.