Odpowiedź

Jednostka notyfikacyjna może być zaangażowana w proces oceny zgodności, jeśli maszyna jest ujęta w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228 ze zm.) - dalej r.z.w.m. lub zawsze na prośbę producenta. Deklarację zgodności wystawia producent lub jego upoważniony przedstawiciel. Jeśli ocena zgodności była wykonywana przy udziale jednostki notyfikującej, w treści deklaracji zgodności podaje się jej nazwę, adres i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej oraz numer certyfikatu badania typu WE.

Uzasadnienie

Oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ujętymi w r.z.w.m. dokonuje jej producent lub jego upoważniony przedstawiciel – samodzielnie (co nie wyklucza ewentualnych konsultacji i współpracy z jednostkami zewnętrznymi, zwłaszcza notyfikowanymi lub akredytowanymi) lub przy udziale jednostki notyfikowanej. W załączniku nr 4 r.z.w.m. wymienia maszyny, wobec których producenci są zobowiązani przeprowadzić szerszą ocenę zgodności z wymaganiami zasadniczymi korzystając z usług jednostek notyfikacyjnych. Lista ta obejmuje m.in. strugarki wyrówniarki do obróbki drewna z ręcznym posuwem, wielowrzecionowe czopiarki do obróbki drewna z ręcznym posuwem, przenośne pilarki łańcuchowe do drewna, odłączalne urządzenia do mechanicznego przenoszenia napędu wraz z osłonami, podnośniki do obsługi pojazdów i układy logiczne zapewniające funkcje bezpieczeństwa.
Przy wyborze procedur oceny należy kierować się zarówno omówionymi zasadami, jak i kompetencyjnymi możliwościami personelu. Producent może zawsze z własnej woli zwrócić się do jednostki zewnętrznej, najlepiej notyfikowanej w odpowiednim obszarze dyrektywy maszynowej, o przeprowadzenie badań i oceny lub tylko o konsultację. Badanie i ocena typu WE jest procedurą, w ramach której upoważniona jednostka (jednostka notyfikowana) stwierdza i zaświadcza, że reprezentatywny model (dany typ) maszyny spełnia odnośne wymagania zasadnicze. Podczas oceny typu WE elementu bezpieczeństwa, który jest przewidziany do samodzielnego obrotu, jednostki notyfikowane potwierdzają także jego zdolność do spełniania funkcji bezpieczeństwa, zadeklarowanych przez producenta. Jeżeli badany i oceniony egzemplarz maszyny spełnia odnoszące się do niego zasadnicze wymagania, jednostka notyfikowana sporządza certyfikat oceny typu WE i przekazuje go wnioskodawcy.
Jeżeli maszyna lub element bezpieczeństwa nie odpowiadają odnośnym wymaganiom zasadniczym, to jednostka notyfikowana odmawia wystawienia certyfikatu oceny typu WE lub przedłużenia ważności certyfikatu wydanego wcześniej. W tym przypadku powinna ona powiadomić o tym inne jednostki notyfikowane, a także państwo członkowskie, które ją notyfikowało. Państwo to powinno poinformować o tym pozostałe państwa członkowskie i Komisję, podając przyczyny takiej decyzji.

Roman Majer, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 8 czerwca 2017 r.

  Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów