Kiedy uczniowie przechodzą szkolenie okresowe?

Pytanie pochodzi z Serwisu BHP

W zakładzie pracują młodociani ze szkoły zawodowej. Do tej pory 3 dni przebywali w szkole, a dwa byli w zakładzie. W tym roku zmienił się system i będą od września do kwietnia w szkole, zaś od maja rozpoczną znowu naukę zawodu w zakładzie. We wrześniu wypada termin szkolenia okresowego. Jednak ich fizycznie u nas nie będzie.Czy błędem będzie niezachowanie terminu i przeprowadzenie tego szkolenia na początku maja, kiedy rozpoczną praktykę?

Odpowiedź:

Przepisy prawa pracy wymagają, aby pracownik (również zatrudniony w ramach nauki zawodu) przeszedł szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem do pracy, w opisanym przypadku, pracy wykonywanej w ramach nauki zawodu. Pierwszym w cyklu szkoleń bhp jest szkolenie wstępne, na które składają się: instruktaż ogólny oraz instruktaż na stanowisku pracy. W okresie do 12 miesięcy od zatrudnienia i szkolenia wstępnego, pracownik zatrudniony w zakładzie pracy powinien przejść szkolenie okresowe. Jeśli więc potraktować okres zatrudnienia w ramach nauki zawodu, jako czas zatrudnienia zawarty na okres dwóch miesięcy (maj, czerwiec), to zatrudnieni w celu nauki zawodu przejdą w dziedzinie bezpieczeństwa higieny pracy tylko szkolenie wstępne. Szkolenie okresowe nie będzie wymagane, ponieważ w opisanym przypadku wystąpi brak ciągłości pracy.

Uzasadnienie:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) w art. 2373 wskazuje, iż nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) – dalej r.s.b.h.p. pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy. Szkolenie jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką. Zgodnie z § 14 r.s.b.h.p. szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Szkolenie okresowe odbywają: 1) osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści; 2) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych; 3) pracownicy inżynieryjno–techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji; 4) pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby; 5) pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni w pkt 1-4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kazimierz Kościukiewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono 8 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 18 sierpnia 2014 r.