Odpowiedź:

W opisanym w pytaniu przypadku przyjąć należy, że pracownik powinien zakończyć pracę o godz. 15.

Uzasadnienie:

Zgodnie z uzasadnieniem do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 2005 r., II PK 265/04, naruszenie prawa pracownika do 11-godzinnego odpoczynku dobowego lub 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego wskutek odbywania podróży służbowej zobowiązuje pracodawcę do udzielenia pracownikowi równoważnego okresu odpoczynku lub wypłaty dodatkowego wynagrodzenia.
Zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, DPR-III-079-575/TW/07, równoważny okres odpoczynku wskazany w art. 132 § 2 i 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z poźn. zm.) – dalej k.p.,  powinien być udzielany bezpośrednio po ostatnim okresie wykonywania pracy w danej dobie (która narusza odpoczynek dobowy) w wymiarze, który dopełni okres odpoczynku po zakończeniu pracy do 11 godzin. W wyjątkowych sytuacjach, gdy nie jest możliwe udzielenie równoważnego okresu odpoczynku bezpośrednio po okresie wykonywania pracy, dopuszczalne jest udzielenie równoważnego okresu odpoczynku w innej dobie jako dodatkowy okres niezależny od okresu odpoczynku w tej dobie. Wówczas jego wymiar będzie odpowiadał liczbie godzin, o jaką naruszono dobowy okres odpoczynku. O tę liczbę godzin zostanie wówczas obniżony wymiar czasu pracy w danej dobie.
Ponadto pamiętać należy, iż udzielenie pracownikowi równoważnego odpoczynku dobowego obniża wymiar czasu pracy pracownika, ale nie jego wynagrodzenie. Obniżenie wymiaru czasu pracy w danej dobie nie może bowiem spowodować obniżenia przysługującego pracownikowi wynagrodzenia za pełen miesięczny wymiar czasu pracy.
W opisanym w pytaniu przypadku przyjąć przy tym należy, że pracownik w dniu w którym odbiera równoważny okres odpoczynku powinien zakończyć pracę o godz. 15.00. W takiej sytuacji pracodawca nie powinien bowiem z góry zakładać, że pracownik w dniu następnym po powrocie z delegacji, rozpocząłby pracę o godzinie 9.00, skoro zgodnie z dokonaną umową może rozpoczynać pracę w przedziale między godz. 7.00 a 9.00.
Późny powrót pracownika z delegacji oraz konieczność odebrania równoważnego okresu odpoczynku dobowego ograniczyły ponadto możliwość rozpoczęcia przez pracownika pracy o wybranej przez siebie godzinie.
Z tych względów pracodawca powinien przyjąć, że pracownik mógł rozpocząć pracę o godzinie możliwie najwcześniejszej, a tym samym powinien zakończyć ją o godz. 15.00.

Joanna Kaleta,
autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych  
Odpowiedzi udzielono  4.07.2016 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów