Pracownik otrzymuje wynagrodzenie wyrażone w stawce godzinowej 5 zł oraz dodatek za pracę w nocy. Czy wynagrodzenie pracownika spełnia wymagania minimalnego wynagrodzenia za pracę?

Dla ustalenia czy wynagrodzenie pracownika spełnia wymagania płacy minimalnej gwarantowanej przepisami prawa, obok wynagrodzenia zasadniczego przyjmuje się także inne składniki wynagrodzenia.

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego w trybie określonym w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.), czyli w 2012 r. - 1500 zł. Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika, dla celów ustalenia czy uzyskał on gwarantowaną przepisami prawa wartość minimalną, przyjmuje się - z pewnymi tylko wyjątkami - przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS do wynagrodzeń osobowych.
Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się jednak:
1) nagrody jubileuszowej,
2) odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
3) wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.
Katalog składników wynagrodzenia zaliczanych według zasad statystyki do wynagrodzeń osobowych znajduje się w "Załączniku do objaśnień do sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń", dostępnym m.in. w wersji elektronicznej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Do wynagrodzeń osobowych zalicza się m.in. wynagrodzenia zasadnicze w formie czasowej, akordowej, prowizyjnej i innej, dodatki za staż pracy oraz inne dodatki (dodatkowe wynagrodzenia, w tym dodatek za pracę w nocy) za szczególne właściwości pracy, szczególne kwalifikacje lub warunki pracy, a także premie, nagrody regulaminowe i uznaniowe.