Odpowiedź

Ekwiwalent za pracę w warunkach szkodliwych czy uciążliwych nie jest świadczeniem obligatoryjnym. Pracodawca jest zobowiązany do wypłaty omawianego dodatku tylko wówczas, gdy obowiązujące pracodawcę przepisy odrębne, bądź funkcjonujące w danym zakładzie pracy przepisy wewnątrzzakładowe, czy umowy o pracę przewidują taki składnik wynagrodzenia za pracę.

Uzasadnienie

Powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy nie nakładają na pracodawców obowiązku wypłaty pracownikom dodatku za pracę w warunkach szkodliwych lub uciążliwych. Świadczenie to nie jest zatem świadczeniem obligatoryjnym. Tym samym pracodawca jest zobowiązani do wypłaty wspomnianego dodatku tylko wówczas, gdy obowiązujące danego pracodawcę przepisy odrębne, bądź funkcjonujące w danym zakładzie pracy przepisy wewnątrzzakładowe czy umowy o pracę przewidują taki składnik wynagrodzenia za pracę. Nawet w sytuacji, gdy warunki pracy wykonywanej u pracodawcy będą określone jako szkodliwe przez załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 6.06.2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 817 z późn. zm.), to i tak prawo do dodatku z tego tytułu będzie zależało od postanowień prawa odrębnego, wewnatrzzakładowego lub umowy o pracę.

Grzegorz Łyjak, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 6 lutego 2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów