Pracownik nie musi odbywać pierwszego szkolenia okresowego.

 

Zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) - dalej r.s.b.h.p., pierwsze szkolenie okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

Z pierwszego szkolenia okresowego może być zwolniona osoba, która:

  • przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego;
  • odbyła w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.

Jednocześnie w myśl § 17 r.s.b.h.p. ukończenie w powyższym okresie szkolenia, dokształcania lub doskonalenia zawodowego związanego z nauką zawodu, przyuczeniem do zawodu albo podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, uwzględniającego program szkolenia okresowego wymagany dla określonego stanowiska pracy, uważa się za równoznaczne z odbyciem takiego szkolenia.
Powoduje to, iż w sytuacji określonej w pytaniu pracownik będzie zwolniony z pierwszego szkolenia okresowego.