Zmiana systemowa, wprowadzona bez jakichkolwiek konsultacji

W liście pracodawców do najważniejszych osób w państwie czytamy, że na końcowym etapie prac nad rządowym projektem ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w jego treści znalazł się nowy, bardzo kontrowersyjny, przepis zmieniający ustawę – kodeks karny (art. 296 k.k.). Wprowadza on podstawę prawną do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej członków rad nadzorczych i komisji rewizyjnych, którzy – nawet w wyniku nieumyślnego niedopełnienia obowiązków – stworzyli warunki umożliwiające popełnienie przestępstwa nadużycia zaufania w obrocie gospodarczym lub nie zapobiegli jego popełnieniu.

 


Zmiana ta ma charakter systemowy. Dotychczasowym brzmieniem art. 296 kk objęte były, bowiem wyłącznie osoby obowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą. Propozycja ta dotyczy bezpośrednio funkcjonowania przedsiębiorców.

Pomimo tego, zmianę w art. 296 k.k. wprowadzono do projektu bez jakichkolwiek konsultacji ze stroną społeczną, w tym organizacjami przedsiębiorców. Przypominamy, że projekt jest już na finiszu prac rządowych i czeka na przyjęcie przez Radę Ministrów. W żadnej z wersji projektu, które podlegały konsultacjom, a nawet skierowanej do prac Komisji Prawniczej tej propozycji nie było.

Czytaj na Prawo.pl: Przestępcza działalność zarządu może oznaczać koniec firmy >

Dużo większe ryzyko

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych sama w sobie budzi olbrzymie zaniepokojenie środowisk przedsiębiorców - zwracają uwagę pracodawcy. Dotąd zasadą jest, że podmiot zbiorowy podlega odpowiedzialności, jeżeli wcześniej prawomocnym wyrokiem skazano osobę działającą w jego imieniu. W projekcie zrezygnowano z tej przesłanki. Intencja, aby karać podmiot zbiorowy za działania osób zatrudnionych oraz osób trzecich powiązanych z przedsiębiorstwem w bardzo szerokim rozumieniu tego słowa oznacza w praktyce, że jakakolwiek realizacja celu gospodarczego przez przedsiębiorcę będzie obarczona olbrzymim ryzykiem.

Sprawdź w LEX: Odpowiedzialność członków zarządu za nieopłacone składki ZUS >

Taki tryb pracy podważa zaufanie pracodawców do rządu

To zmiana, która dotyczy bezpośrednio funkcjonowania przedsiębiorstw - podkreślają pracodawcy. W liście do prezydenta, premiera, ministrów, szefowie BCC, Konfederacji Lewiatan, ZPP i Związku Rzemiosła Polskiego piszą, że kontrowersyjna regulacja godzi w wizerunek Polski w oczach przyszłych i już obecnych na naszym rynku inwestorów.

Wprowadzenie, przy okazji prac nad tą ustawą, zmiany w art. 296 k.k., a w szczególności bardzo nietransparentny tryb jej przeprowadzenia podważa zaufanie przedsiębiorców do administracji rządowej i godzi w wizerunek Polski w oczach przyszłych i już obecnych na naszym rynku inwestorów – dodają szefowie organizacji pracodawców.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Odpowiedzialność członków zarządu banku za czynności bankowe >

Przestępstwa stanowiące przesłankę wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia >

Odpowiedzialność cywilna członka zarządu spółki kapitałowej wobec osób trzecich >