Według załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy (Dz. U. Nr 168) we wniosku o dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy należy określić m.in.: kwotę kosztów szkolenia pracowników (wyszczególniając rodzaj należności - np. przysługujących instytucji szkoleniowej, związanych z badaniami lekarskimi lub psychologicznymi) oraz rodzaj i charakterystykę szkolenia (w tym tematykę, miejsce i termin realizacji szkolenia, z podaniem liczby osób skierowanych).
Do wniosku o dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników dołącza się: 1) kopię umowy o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy wraz z kopią wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń; 2) oświadczenie, że wybrana do realizacji oferta instytucji szkoleniowej będzie konkurencyjna w stosunku do ofert innych instytucji szkoleniowych oferujących podobne szkolenia; 3) oświadczenie, że szkolenie jest uzasadnione obecnymi lub przyszłymi potrzebami przedsiębiorcy; 4) oświadczenie o rodzaju i wysokości pomocy de minimis otrzymanej w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych.
W myśl § 5 rozporządzenia starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) przekazuje marszałkowi województwa w terminie do 5. dnia roboczego każdego miesiąca miesięczną informację dotyczącą wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów szkolenia. Marszałek województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw pracy – dysponentowi Funduszu Pracy albo dysponentowi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w terminie do 10. dnia roboczego każdego miesiąca, miesięczną zbiorczą informację dotyczącą wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów szkolenia.
Omawiane rozporządzenie obowiązuje od dnia 1 lutego br.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.