14 stycznia 2015 r. w trakcie ostatniego spotkania ekspertów organizacji związkowych i pracodawców uzgodniono ostatecznie treść wspólnego projektu ustawy zmieniającej zasady funkcjonowania dialogu społecznego w Polsce oraz jego instytucji - poinformowało Forum Związków Zawodowych.

Eksperci wypracowali wspólne rozwiązania dotyczące celów dialogu, organizacji Rady Dialogu Społecznego oraz Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. Przyjęli rozwiązania dotyczące wyboru przewodniczących Rad, kompetencji Rad, Prezydium RDS, osobistego sprawowania funkcji członka Rady. Zapisy projektu dotyczą także m.in. zasad finansowania Rady, opiniowania aktów prawnych, organizacji biura Rady.

Wspólny projekt partnerów społecznych zawiera w kilku punktach rozwiązania wariantowe, które, jak zakładają związki i pracodawcy, zostaną dopracowane w toku dalszych prac nad ustawą, już z udziałem strony rządowej.

Projekt zostanie teraz przekazany szefom wszystkich siedmiu reprezentatywnych organizacji partnerów społecznych (BCC; FZZ, Konfederacja Lewiatan, NSZZ „Solidarność”, Pracodawcy RP, ZRP), którzy mają spotkać się w tej sprawie 26 stycznia br. z ministrem pracy i polityki społecznej.

Źródło: www.fzz.org.pl, stan z dnia 16 stycznia 2015 r.