Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Podczas kontroli Inspekcji Sanitarnej stwierdzono brak etykiet w języku polskim na jednej mieszaninie (farbie). W protokole pokontrolnym powołano się na rozporządzenie Ministra Zdrowia ws. oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin, które m.in. zawiera wykaz znaków ostrzegawczych (kwadratowych) i podział zwrotów na te z przedrostkiem S i R. Natomiast według rozporządzenia CLP od 1 czerwca 2015 r. winniśmy stosować już tylko oznaczenia CLP (czyli piktogramy będące "odwróconym" kwadratem i zwroty P i H).

Które oznaczenia powinny być wykorzystane?

Te, na które powołuje się organ kontrolny, czy te zalecane rozporządzeniem CLP?

Czy może kierować się oznaczeniami zawartymi w karcie charakterystyki?

Odpowiedź

Od 1 czerwca 2015 r. mieszaniny nie powinny być klasyfikowane, oznakowane i pakowane zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1999/45/WE z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych (Dz. Urz. UE L 200 z 30.07.1999, s. 1) – dalej dyrektywa 1999/45/WE, a substancje nie powinny być klasyfikowane zgodnie z dyrektywą Rady nr 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 196 z 16.08.1967, s. 1 z późn. zm.) – dalej dyrektywa 67/548/EWG. Od 1 grudnia 2010 r. do dnia 1 czerwca 2015 r. substancje mogły być klasyfikowane zarówno zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG, jak i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, s. 1 z późn. zm.) – dalej rozporządzenie CLP.

Zgodnie z art. 61 rozporządzenia CLP mieszaniny, które zaklasyfikowano, oznakowano i opakowano zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE oraz wprowadzono do obrotu przed 1 czerwca 2015 r. nie muszą być ponownie oznakowane ani pakowane - do 1 czerwca 2017 r. Przez wprowadzenie do obrotu należy rozumieć odpłatne lub nieodpłatne dostarczenie lub udostępnienie stronie trzeciej. Import jest uznawany za wprowadzenie do obrotu. Według powyższego, z odstępstwa będą mogli korzystać głównie dystrybutorzy oraz dalsi użytkownicy (wyłączając formulatorów i konfekcjonerów), którzy zakupili/otrzymali mieszaniny od swoich dostawców przed 1 czerwca 2015 r. i będą mogli udowodnić ten fakt.

Patrząc na powyższe, od 1 czerwca 2015 r. do 1 czerwca 2017 r. oznakowanie i pakowanie mieszanin może być wykonane w oparciu o rozporządzenie CLP lub rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2015 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 440) – dalej r.o.o.s.n., dlatego na etykiecie w języku polskim powinien pojawić się piktogram zgodny z r.o.o.s.n. lub rozporządzeniem CLP.

Podsumowując, na etykiecie do 1 czerwca 2017 r., w przypadku mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie, powinny być umieszczone piktogramy zgodne z rozporządzeniem CLP lub r.o.o.s.n.

Krzysztof Zamajtys, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2015 r.