Jakiej długości wyciągi wentylacyjne należy instalować w warsztatach produkcyjnych?

Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP

Warsztat produkcyjny wyposażony jest m.in. w plazmę i zgrzewarki punktowe. Badania środowiska pracy nie wykazały przekroczeń NDS badanych czynników (tj. pyłu całkowitego, respirabilnego, wolnej krystalicznej krzemionki, tlenku żelaza, manganu, tlenku węgla, tlenku azotu, ditlenku azotu). Przy wymienionych maszynach zamontowano odciągi mechaniczne, które wyprowadzają zanieczyszczenia na zewnątrz. Odciągi są wyposażone w filtry przeciwpyłowe, które systematycznie są wymieniane. Pracodawca nie ma pewności, czy kanały wentylacyjne są odpowiedniej długości.

Jakie przepisy regulują kwestię wyciągów wentylacyjnych przy maszynach?

Jakie wymagania należy spełnić, aby prowadzić działalność zgodnie z przepisami?

Odpowiedź

Jeśli badania środowiska pracy nie wykazały przekroczeń NDS badanych czynników, oznacza to, że wentylacja spełnia wymagania przepisów bhp. Sprawy techniczne dotyczące wentylacji przy maszynie mogą być zawarte w dokumentacji techniczno-ruchowej tej maszyny. Przepisy bhp nie regulują kwestii wyciągów wentylacyjnych w maszynach. Sprawy techniczne dotyczące wentylacji zawarte są w Polskich Normach.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 32 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) w pomieszczeniach pracy powinna być zapewniona wymiana powietrza wynikająca z potrzeb użytkowych i funkcji tych pomieszczeń, bilansu ciepła i wilgotności oraz zanieczyszczeń stałych i gazowych. W pomieszczeniach pracy, w których wydzielają się substancje szkodliwe dla zdrowia, powinna być zapewniona taka wymiana powietrza, aby nie były przekroczone wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń tych substancji. Wymagania dotyczące parametrów powietrza w pomieszczeniach pracy określają odrębne przepisy i Polskie Normy.

Przykładowe normy dotyczące wentylacji:

PN-B-03420:1976 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi (norma wycofana)

PN-B-10440:1978 - Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12599:2002 - Wentylacja mechaniczna -- Urządzenia wentylacyjne -- Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-76001:1996 - Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1507:2006 - Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Szczelność -- Wymagania i badania

PN-B-76002:1996 - Wentylacja- Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych. Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12220:2001 - Wentylacja -- Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych

PN-B-76003:1996 - Wentylacja i klimatyzacja- Filtry powierza- Klasy jakości. Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1822-5:2002 - Wentylacja i klimatyzacja -- Filtry powietrza -- Klasy jakości

Formalne wycofanie normy nie oznacza, że nie może być normą obowiązującą.

Roman Majer, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 18 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 2 września 2014 r.