Odpowiedź

Stacja prób do sprawdzania poprawności działania rozdzielnic elektrycznych nie jest maszyną. Jest to sprzęt elektryczny, a w związku z tym podlega wymaganiom rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) - dalej r.z.w.s.e. Po wykonaniu stacji we własnym zakresie, musi ona przejść ocenę zgodności, która po jej pomyślnym zakończeniu kończy się wystawieniem deklaracji zgodności, oznakowaniem znakiem CE i w konsekwencji dopuszczeniem do użytkowania.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 10 r.z.w.s.e. po pozytywnym wyniku oceny zgodności sprzętu elektrycznego z zasadniczymi wymaganiami, określonymi w § 5-7 r.z.w.s.e., producent lub jego upoważniony przedstawiciel wystawia deklarację zgodności.

Deklaracja zgodności zawiera:

1) imię, nazwisko (nazwę) i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela;

2) opis identyfikujący sprzęt elektryczny;

3) odniesienie do norm zharmonizowanych oraz norm, o których mowa w § 8;

4) dwie ostatnie cyfry roku oznaczające rok, w którym umieszczono znak CE na sprzęcie elektrycznym;

5) imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania podpisu w imieniu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.

Deklaracja zgodności zawiera również, o ile ma to zastosowanie, wskazanie dokumentacji, na podstawie której jest deklarowana zgodność sprzętu elektrycznego.

Według § 11 r.z.w.s.e. producent lub jego upoważniony przedstawiciel umieszcza na sprzęcie elektrycznym oznakowanie CE, potwierdzające zgodność tego sprzętu z przepisami rozporządzenia. Oznakowanie CE umieszcza się bezpośrednio na sprzęcie elektrycznym, a w przypadku braku takiej możliwości - na jego opakowaniu, w instrukcji obsługi lub świadectwie gwarancyjnym. Oznakowanie to powinno być widoczne, łatwo czytelne i nieusuwalne. Wzór znaku CE określa załącznik do r.z.w.s.e.

Ocena zgodności sprzętu elektrycznego z zasadniczymi wymaganiami może być dokonana na podstawie wewnętrznej kontroli. Podczas produkcji sprzętu nie jest wymagany udział osób trzecich. Jeśli wytworzony produkt (urządzenie) spełnia wymagania zasadnicze, wystawienie deklaracji zgodności jest tylko formalnością potwierdzającą stan faktyczny.

Definicję maszyny zgodną z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn (Dz. Urz. UE L 157 z 9.06.2006, s. 24 z późn. zm.) określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.). Maszyną jest:

a) zespół wyposażony lub który można wyposażyć w mechanizm napędowy inny niż bezpośrednio wykorzystujący siłę mięśni ludzkich lub zwierzęcych, składający się ze sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jedna jest ruchoma, połączonych w całość mającą konkretne zastosowanie,

b) zespół, o którym mowa w lit. a, bez elementów przeznaczonych do jego podłączenia w miejscu pracy lub do podłączenia do źródeł energii i napędu,

c) zespół, o którym mowa w lit. a i b, gotowy do zainstalowania i zdolny do funkcjonowania jedynie po zamontowaniu na środkach transportu lub zainstalowaniu w budynku lub na konstrukcji,

d) zespoły maszyn, o których mowa w lit. a-c, lub maszyny nieukończone, które w celu osiągnięcia określonego efektu końcowego zostały zestawione i są sterowane w taki sposób, że działają jako zintegrowana całość,

e) zespół sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jeden jest ruchomy, połączonych w całość, przeznaczony do podnoszenia ładunków, którego jedynym źródłem mocy jest bezpośrednie wykorzystanie siły mięśni ludzkich.

Roman Majer, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 29 lutego 2016 r.