Jakie przepisy określają wymagania, które muszą spełniać drzwi do łazienek?
Wymagania dotyczące pomieszczeń higienicznosanitarnych zostały ujęte w:
załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) - dalej r.b.h.p.;
dziale III rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) - dalej r.w.t.
W ww. rozporządzeniach szeroko opisano wymagania, jakie muszą spełniać pomieszczenia higienicznosanitarne, w tym drzwi do tychże pomieszczeń. Zgodnie z § 79 r.w.t. drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć co najmniej szerokość 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy (z zastrzeżeniem, że w budynku użyteczności publicznej takie drzwi powinny mieć co najmniej szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy), a w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza. Otwieranie drzwi na zewnątrz ma zapobiec kolizji z innymi elementami wyposażenia wnętrza, a otwory wentylacyjne mają chronić przed negatywnymi skutkami działania wilgoci. W łazienkach i ustępach, z wyjątkiem ogólnodostępnych, dopuszcza się stosowanie drzwi przesuwnych lub składanych.
Dodatkowo, w przypadku ustępów, zgodnie z § 26 r.b.h.p. wejścia powinny prowadzić bezpośrednio z pomieszczeń, korytarzy lub dróg służących do komunikacji ogólnej. Drzwi prowadzące do pomieszczenia izolującego oraz drzwi łączące je z dalszą częścią ustępu powinny zamykać się samoczynnie.
Łukasz Wawszczak