Odpowiedź:

Użytkownik stosujący oleje emulgujące do obróbki metali lub pracodawca stosujący w zakładzie pracy olej emulgujący powinien przestrzegać wymagań w zakresie stosowania i magazynowania oleju, zaleceń i uwag producenta zawartych w karcie charakterystyki lub karcie bezpieczeństwa MSDS. Bezpieczne jest przechowywanie oleju w zamkniętych opakowaniach producenta, w miejscach nienasłonecznionych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Producenci oleju emulgującego, w dostępnych w Internecie dokumentach, nie zastrzegają możliwości przechowywania na stanowisku pracy oleju emulgującego, a także przechowywania oleju w innych opakowaniach. Zgodnie z przepisami i zasadami transportu ręcznego oraz przechowywania materiałów na stanowisku pracy, zapas tych materiałów nie powinien przekraczać dobowego (zmianowego) zapotrzebowania. Do przechowywania na stanowisku pracy i magazynowania oleju emulgującego nie wolno stosować pojemników po produktach spożywczych (woda, sok, inne). Pojemniki z olejem emulgującym powinny być zamknięte i czytelnie oznaczone, np. poprzez naklejenie na nich ostrzeżenia „Uwaga, olej emulgujący”. Jeśli pojemnik jest duży, powinien posiadać uchwyty do transportu przez dwóch pracowników, jeśli pojemnik jest wykonany ze szkła i jednocześnie duży, powinien być transportowany i przechowywany w koszu z uchwytami zabezpieczającym przed potłuczeniem.

Uzasadnienie:

Powyższe uwagi wynikają z następujących przepisów: § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z późn. zm.) - dalej r.r.p.t. stanowi m.in. - jeżeli kształt lub rozmiar opakowania przeznaczonego do ręcznego przemieszczania przedmiotów utrudnia lub uniemożliwia bezpieczne ich przemieszczanie, opakowanie takie powinno być wyposażone w odpowiednie uchwyty. Z kolei § 20 ust. 2 i 3 r.r.p.t. wymagają, aby balony szklane z kwasami lub innymi cieczami żrącymi były przewożone na specjalnych wózkach, a w wyjątkowych przypadkach były przenoszone przez dwóch pracowników w odpowiednio wytrzymałych koszach z uchwytami. Kolejnym rozporządzeniem dotyczącym transportu i magazynowania materiałów jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) - dalej r.b.h.p. Przepis § 93 r.b.h.p. stanowi, iż materiały niebezpieczne należy przechowywać w miejscach i opakowaniach przeznaczonych do tego celu i odpowiednio oznakowanych. Pomieszczenia, aparatura, środki transportu, zbiorniki i opakowania, w których są stosowane, przemieszczane lub przechowywane materiały niebezpieczne powinny być odpowiednie do właściwości tych materiałów. Z kolei § 94 ust. 1 r.b.h.p. stanowi m.in., iż zbiorniki, naczynia i inne opakowania służące do przechowywania materiałów niebezpiecznych powinny być: 1) oznakowane; 2) wykonane z materiału niepowodującego niebezpiecznych reakcji chemicznych z ich zawartością i nieulegającego uszkodzeniu w wyniku działania znajdującego się w nich materiału niebezpiecznego; 3) wytrzymałe i zabezpieczone przed uszkodzeniem z zewnątrz odpowiednio do warunków ich stosowania; 4) odpowiednio szczelne i zabezpieczone przed wydostawaniem się z nich niebezpiecznej zawartości lub dostaniem się do ich wnętrza innych substancji, które w kontakcie z ich zawartością mogą stworzyć stan zagrożenia; 5) wypełnione w sposób zapewniający wolną przestrzeń odpowiednio do możliwości termicznego rozszerzania się cieczy w warunkach przechowywania, transportu i stosowania. Przechowywanie materiałów niebezpiecznych w pojemnikach i opakowaniach służących do środków spożywczych jest niedopuszczalne.

Kazimierz Kościukiewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP
Odpowiedzi udzielono: 15 czerwca 2015 r.