Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1059), dalej u.p.e. w art. 54 ust. 1 stanowi, iż osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach, o których mowa w ust. 6, zobowiązane są posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne, a w ust. 2 zabrania zatrudniania przy samodzielnej eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach, o których mowa w ust. 6, osób bez kwalifikacji, o których mowa w ust. 1.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. poz. 492) - dalej r.b.h.p.e. w § 2 określa osobę uprawnioną jako osobę posiadającą kwalifikacje uzyskane na podstawie przepisów prawa energetycznego oraz osobę upoważnioną jako osobę wyznaczoną przez prowadzącego eksploatację do wykonywania określonych czynności lub prac eksploatacyjnych. W § 4 r.b.h.p.e. stanowi, iż prace eksploatacyjne należy prowadzić zgodnie z instrukcjami eksploatacji zawierającymi (m.in.) wymagania bhp i przepisów ppoż. dla danej grupy urządzeń energetycznych, obiektów oraz wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją danego urządzenia. Według § 6 r.b.h.p.e. prace eksploatacyjne mogą wykonywać osoby uprawnione i upoważnione.

Zobacz także: Kontrola bezpieczeństwa prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych>>

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) - dalej r.k.e. w § 5 ust. 1 stanowi, iż eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy: 1. eksploatacji - do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym; 2. dozoru - do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie określonym w pkt 1 oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji wymienia załącznik nr 1 do r.k.e. Pomimo zmiany przepisów dotyczących bhp przy urządzeniach energetycznych, nadal obowiązuje posiadanie kwalifikacji przez poleceniodawcę, koordynującego i dopuszczającego. Powinny to być uprawnienia dozorowe, wydane na podstawie odpowiednich przepisów. Prowadzący instalację może upoważnić (wyznaczyć) osobę posiadającą uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie energetycznym do wykonywania określonych czynności lub prac dozorowych i eksploatacyjnych. Poniżej przepisy stanowiące o obowiązku posiadania kwalifikacji dozorowych lub eksploatacyjnych przez osoby prowadzące eksploatację urządzeń energetycznych.

Zobacz także: Czy osoby pracujące przy urządzeniach wytwarzających pole elektromagnetyczne powinny posiadać kwalifikacje energetyczne?>>

Zobacz także: Czy wszystkie prace szczególnie niebezpieczne przy urządzeniach i instalacjach energetycznych muszą być na podstawie zezwolenia?>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.