Według § 3 pkt 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470) - dalej r.b.p.s. przez kwalifikacje spawalnicze należy rozumieć ukończenie odpowiedniego przeszkolenia teoretycznego i praktycznego w zakresie spawalnictwa, potwierdzone egzaminem oraz dokumentem upoważniającym do wykonywania prac spawalniczych. Wymagane kwalifikacje określone są w rozdziale 4 r.b.p.s. "Kwalifikacje spawalnicze". Przepis § 27 r.b.p.s. wymaga, aby prace spawalnicze były wykonywane przez osoby posiadające "Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia" albo "Świadectwo egzaminu spawacza" lub "Książkę spawacza", wystawiane w trybie określonym w odrębnych przepisach i Polskich Normach, z uwzględnieniem § 28 r.b.p.s. Przepis § 28 stanowi, iż osoby wykonujące: 1) ręczne cięcie termiczne, 2) zgrzewanie, 3) ręczne lutowanie, 4) zmechanizowane i automatyczne wykonywanie prac spawalniczych powinny wykazać się co najmniej zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w zakresie określonym w odrębnych przepisach i Polskich Normach.
Rodzaje pracy, stanowisk oraz urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) - dalej r.k.e. Rodzaje urządzeń instalacji i sieci elektrycznych, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji, określa załącznik nr 1 do r.k.e. Według § 4 r.k.e. nie wymaga się potwierdzenia posiadania kwalifikacji w zakresie obsługi urządzeń i instalacji u użytkowników eksploatujących: urządzenia elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV i mocy znamionowej nie wyższej niż 20 kW, jeżeli w dokumentacji urządzenia określono zasady jego obsługi. Przyjmując, że eksploatowana spawarka do spawania metodą TIG (napięcie 10-30 V) posiada określone zasady obsługi, spawacz nie musi posiadać uprawnień kwalifikacyjnych w zakresie obsługi urządzeń elektrycznych.

Zobacz także: Jaki rodzaj promieniowania optycznego występuje na stanowisku spawacza?>>

Zobacz także: Odzież robocza chroni spawacza przed odpryskami stopionego metalu>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.