Regulamin ZFŚS reguluje zasady udzielania pożyczek pracownikom. Wysokość pożyczki uzależniona jest od wysokości otrzymywanego wynagrodzenia. Pracownicy zarabiający najwięcej mają prawo ubiegać się o najwyższe kwoty pożyczki.
Czy takie postanowienie regulaminu jest zgodne istotą ZFŚS?
Czy preferencyjne warianty spłaty pożyczki dla osób o niższych wynagrodzeniu realizują cele socjalne ZFŚS?

Jak sama nazwa wskazuje ZFŚS ma charakter socjalny. Powoduje to, że nie powinny być w jego ramach promowane osoby o najwyższych dochodach. Tym samym nie powinno wprowadzać się zasady, że im wyższe ktoś ma dochody, tym wyższa pożyczka mu przysługuje. Jeżeli ktoś bowiem dużo zarabia, nie wymaga w ogóle pomocy materialnej lub wymaga jej w mniejszym stopniu (oczywiście poza wypadkami losowymi).
Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) - dalej u.z.f.ś.s., fundusz ten przeznaczony jest na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. Działalnością socjalną są zaś usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej i rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. Dodatkowo należy wskazać, iż przez osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS uważa się pracowników i ich rodziny, emerytów i rencistów - byłych pracowników i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał, w regulaminie ZFŚS, prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z tego funduszu.

Pożyczki mają charakter pomocy materialnej. Osoby mające mniejsze dochody powinny być traktowane w sposób preferencyjny - wprowadzenie zasady, iż osoby zarabiające najwięcej mają prawo do największej pożyczki, stanowi naruszenie istoty ZFŚS. Skoro jest to fundusz socjalny, to przy rozdziale środków należy preferować osoby w gorszej sytuacji materialnej. Obok kryterium materialnego należy brać pod uwagę także sytuację rodzinna i życiową osoby uprawnionej - jeżeli byłoby to uzasadnione z tych względów, pożyczka mogłaby być przekazana także najbogatszym. Mogłoby to mieć miejsce np. w przypadku ciężkiej choroby dziecka pracownika, wymagającej kosztownego leczenia za granicą.

Zróżnicowanie ilości rat na spłatę pożyczki w zależności od wysokości dochodów jest zgodne z założeniami ZFŚS. Osoby bogatsze zobowiązane byłyby do szybszej spłaty, a w konsekwencji ich obciążenie spłatami byłoby wyższe. Osoby biedniejsze płaciłyby przez dłuższy czas mniejsze raty, wobec czego ich obciążenie z tytułu spłaty byłoby mniejsze. Innym sposobem podobnego zróżnicowania jest wprowadzenie różnych wysokości odsetek - najbiedniejsi nie płaciliby ich w ogóle, bogatsi 1%.