Odpowiedź
 
Warunki bhp obowiązujące podczas przezbrajania maszyny ustala producent w dokumentacji maszyny. Wszelkiego rodzaju przezbrajanie, konserwowanie, mycie czy czyszczenie maszyny powinno być wykonywane przy wyłączonej maszynie. Już na etapie projektowania maszyny nakazuje się zapewnienia możliwości wykonywania regulacji czy innych czynności serwisowych podczas postoju maszyny. Jeśli z przyczyn technicznych jest to niemożliwe, przezbrajanie nie może stanowić zagrożenia dla pracownika i powinny być ujęte w dokumentacji technicznej maszyny.
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z § 50 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn – dalej r.z.w.m., punkty regulacji i konserwacji powinny być umieszczone poza strefami niebezpiecznymi. Należy zapewnić możliwość wykonywania regulacji, konserwacji, naprawy, czyszczenia i innych czynności serwisowych podczas postoju maszyny.
Jeżeli ze względów technicznych co najmniej jeden z ww. warunków nie może być spełniony, powinna być zapewniona możliwość wykonania regulacji, konserwacji, naprawy, czyszczenia oraz innych czynności bez powstania ryzyka związanego z ich wykonywaniem. W przypadku maszyny automatycznej, a także, w razie potrzeby, w przypadku innych maszyn, należy zapewnić przyłącza do sprzętu diagnostycznego wykrywającego defekty.
Zużywające się elementy maszyny automatycznej powinno się wymieniać łatwo i bezpiecznie. Dostęp do elementów maszyny powinien być ułatwiony i umożliwiać wymianę zużytych elementów, z użyciem potrzebnych środków technicznych, zgodnie z procedurą określoną przez producenta.
Konstrukcja maszyny powinna umożliwiać bezpieczny dostęp do wszystkich obszarów niezbędnych podczas obsługi, regulacji i konserwacji.
Zgodnie z § 59 r.z.w.m., instrukcja maszyny powinna zawierać m.in.: opis czynności regulacyjnych i konserwacyjnych, jakie powinien wykonywać użytkownik, oraz zapobiegawcze środki konserwacji; instrukcje umożliwiające bezpieczne przeprowadzenie regulacji i konserwacji, w tym środki ochronne, jakie należy podjąć w trakcie tych czynności.
Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy, wykonywanie prac konserwacyjnych powinno być możliwe podczas postoju maszyny. Jeżeli jest to niemożliwe, w celu wykonania tych prac stosuje się odpowiednie środki ochronne albo prace te wykonuje się poza strefami niebezpiecznymi.
Zgodnie z § 60 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, maszyn będących w ruchu nie wolno naprawiać, czyścić i smarować, z wyjątkiem smarowania za pomocą specjalnych urządzeń określonych w dokumentacji techniczno-ruchowej.
 
Roman Majer, ekspert współpracuje z publikacją Serwis BHP
odpowiedzi udzielono: 11 lipca 2017 r.

TY TEŻ MOŻESZ ZADAWAĆ PYTANIA EKSPERTOM! DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >>