Spółka chce zatrudnić obywatela Turcji do wykonywania pracy w Polsce na umowę o pracę. Użytkownik LEX Kadry zwrócił się do eksperta z pytaniem o to, jakie dokumenty/pozwolenia są konieczne w takiej sytuacji? Chciał również wiedzieć, czy jakikolwiek wpływ na formnalności będzie miało to, że zatrudniany obywatel Turcji za miesiąc będzie członkiem zarządu w spółce a także jej udziałowcem w części udziałów.

Odpowiedź eksperta LEX Kadry

Obywatel Turcji musi uzyskać osobno zezwolenie na pobyt i pracę bądź jednolite zezwolenie na pracę i pobyt w Polsce. Pełnienie funkcji w zarządach osób prawnych, które uzyskały wpis do rejestru przedsiębiorców na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym lub są spółkami kapitałowymi w organizacji, nie zwalnia z obowiązku uzyskania zezwolenia, chyba że jest to pełnienie funkcji w zarządzie polskiej spółki na podstawie uchwały do sześciu miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

 


Dla członka zarządu spółki zezwolenie też potrzebne

Przypadki zwolnienia cudzoziemca z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę określa co do zasady rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 21 kwietnia 2015 roku w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Przedmiotowe rozporządzenie nie wskazuje jednak członkostwa w zarządzie spółki jako tej przesłanki, która uzasadnia zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia.

W myśl bowiem art. 88 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zezwolenie na pracę jest wymagane, jeżeli cudzoziemiec wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji albo w związku z prowadzeniem spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, albo w związku z udzieleniem mu prokury. Zatem w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu osoby prawnej, zezwolenie wymagane będzie dla pobytu przekraczającego łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, chyba że wcześniej podpisana zostanie już umowa (nie zawsze uchwała wskazująca członka zarządu wiąże się z podpisaniem umowy).

Czytaj też: Pracodawcy wiedzą, jak poprawić przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców. Czy rząd ich wysłucha? >

Swoboda przemieszczania nie dla obywatela Turcji

Zatrudnienie obywatela Turcji nie może odbywać się bez zezwolenia na pracę jak w przypadku obywateli Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Portugalii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Słowacji, Słowenii, Węgier, Bułgarii, Rumunii, Chorwacji, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii oraz Szwajcarii. W stosunku do powyższych zastosowanie ma swoboda przemieszczania się osób w ramach obszaru UE/EOG oraz Szwajcarii. Obywatele tych państw są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Polski z uwagi na swoje obywatelstwo.

Czytaj też: Prawie 300 zawodów łatwiej dostępnych dla cudzoziemców >

Obywatel Turcji nie może korzystać z rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy

W myśl § 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, państwami, których obywatele mogą wykonywać pracę bez zezwolenia na pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń, są tylko: Republika Armenii, Republika Białorusi, Republika Gruzji, Republika Mołdawii, Federacja Rosyjska, oraz Ukraina.

 

Długa lista dokumentów, szczegóły w rozporządzeniu

Dokumentację niezbędną do uzyskania zezwolenia na pracę określa § 7 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

Do wniosku o zezwolenie podmiot powierzający wykonywanie pracy dołącza szereg dokumentów, a w przypadku opisanym w pytaniu będzie to umowa spółki - w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka cywilna, albo akty notarialne o zawiązaniu spółki - jeżeli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest spółka akcyjna w organizacji. Ponadto kopia wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, kopia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku (dla zezwolenie typu B) oraz dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia w roku poprzedzającym złożenie wniosku o zezwolenie typu B.

Oczywiście pamiętać należy, że jeżeli obywatel Turcji ma dopiero podjąć zatrudnienie, to musi uzyskać zezwolenie na pracę wcześniej legalizując pobyt w Polsce.

 

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX KAdry:

Zatrudnienie cudzoziemca >

Kiedy cudzoziemiec może ubiegać się o jednolite pozwolenie na pobyt i pracę dla cudzoziemca? >

Czy osoba, która w Kracie Pobytu nie ma adnotacji o dostępie do rynku pracy, może legalnie pracować w Polsce na innej podstawie prawnej? >

Kiedy pracodawca może zatrudnić bez zezwolenia na pracę obywatela Mołdawii? >

Czy w aktach osobowych pracownika mogą znaleźć się dokumenty, które dotyczą pozwolenia na pracę cudzoziemca na terenie naszego kraju? >

Czy polski pracodawca może zatrudnić Ukraińca, jeśli posiada on pozwolenie na pracę, ale nie ma miejsca zameldowania w Polsce? >

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 1 lipca 2018 r. >