Odpowiedź

Próbna ewakuacja dotyczy obiektu, w którym przebywa ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami. Może to być obiekt produkcyjny, magazynowy, usługowy lub biurowy - nie ma znaczenia przeznaczenie obiektu i jego pomieszczeń, lecz liczba przebywających w nim osób. Ewakuacja nie dotyczy tylko obiektów mieszkalnych. Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji w zakładach produkcyjnych, magazynowych, usługowych, czy biurach należy przeprowadzać raz na dwa lata.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719), właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu. W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać - co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

W przypadku obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II oraz w budynkach zakwaterowania osadzonych zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych, zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji musi być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

Właściciel lub zarządca obiektu powiadamia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań, o których mowa w ust. 1, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

Roman Majer, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 12 listopada 2016 r.