Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP:

Jaką szerokość powinna mieć droga ewakuacyjna w hali, w której pracuje 250 osób (0,6 m na 100 pracowników, czyli 1,2 m, 1,5 m czy 1,8 m)? Co jeśli są dwie drogi lub cztery? Dzielimy szerokość przez dwa lub cztery, czy zakładamy zawsze maksymalną szerokość?

Odpowiedź

Szerokość drogi ewakuacyjnej w hali, w której pracuje na jednej kondygnacji 250 pracowników powinna wynosić co najmniej 1,5 m. Każda droga, uznana za ewakuacyjną, w hali przy zatrudnieniu 250 pracowników musi mieć minimum 1,5 m szerokości. To samo dotyczy szerokości drzwi ewakuacyjnych.

Uzasadnienie

Według § 242 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) – dalej r.w.t.b.u. szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych oblicza się proporcjonalnie, przyjmując 0,6 m na 100 osób mogących przebywać na danej kondygnacji, jednak szerokość ta nie może być mniejsza niż 1,4 m (nawet przy 40 pracownikach musi mieć 1,4 m). Przyjmując, że hala stanowi jedną kondygnację i pracuje w niej 250 osób, według podanej zależności droga powinna mieć minimalną szerokość 1,5 m. Gdyby w hali pracowało 300 osób, droga powinna mieć szerokość minimum 1,8 m.

Każda droga ewakuacyjna z hali przy pracujących 250 pracownikach powinna mieć szerokość minimum 1,5 m (minimalna dopuszczalna szerokość, droga ewakuacyjna może być szersza niż 1,5 m, nie może być węższa). Przyjmujemy ponadto założenie, że tylko jedna z tych dróg może służyć ewakuacji w sytuacji zagrożenia, dlatego musi spełniać wymaganą szerokość.

Przy obliczaniu szerokości drzwi ewakuacyjnych przyjmujemy do obliczenia te same proporcje, czyli 0,6 m na 100 pracowników, przy czym najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy powinna wynosić 0,9 m. W opisanym przypadku przy 250 pracownikach na jednej kondygnacji (w jednym pomieszczeniu) drzwi ewakuacyjne powinny mieć szerokość minimalną również 1,5 m (§ 239 r.w.t.b.u.).

Roman Majer, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 18 października 2015 r.