Każdy zakład pracy powinien być wyposażony w sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. W każdym zakładzie pracy powinna być osoba bądź osoby wyznaczone i przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Obowiązek w tym zakresie ciążący na pracodawcy wynika zarówno z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p., jak i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) - dalej r.o.b.h.p. Obowiązki wskazane powyżej dotyczą wszystkich pracodawców, w tym także pracodawcy w sklepie spożywczym.
W § 44 ust. 1 r.o.b.h.p. istnieje zapis o obowiązku po stronie pracodawcy w zakresie zapewnienia pracownikom sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środków do udzielania pierwszej pomocy.
Pracodawca obowiązek dotyczący zapewnienia pracownikom sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środków do udzielania pierwszej pomocy powinien zapewnić poprzez:

 1. punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace powodujące duże ryzyko wypadku lub związane z wydzielaniem się par, gazów albo pyłów substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ostre działanie toksyczne,
 2. apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.

Ilość, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń (§ 44 ust. 2 r.o.b.h.p.).

 

W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny być wywieszone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazy pracowników przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy przedlekarskiej (§ 44 ust. 4 r.o.b.h.p.).
Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznakowane, zgodnie z Polską Normą, i łatwo dostępne (§ 44 ust. 3 r.o.b.h.p.).
Należy pamiętać, że obsługa punktów i apteczek, na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.
W art. 2071 k.p. jest zapis o tym, że pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy. Informacja o pracownikach powinna obejmować imię i nazwisko, miejsce wykonywania pracy oraz numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.
W art. 2092 k.p. natomiast jest zapis o tym, że pracodawca jest obowiązany: wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz ratownictwa medycznego. Liczba pracowników, o których mowa powyżej, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny być uzależnione od rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

Uwagi
W skład sprawnie działającego systemu pierwszej pomocy w razie wypadku w sklepie spożywczym powinny wchodzić:

 1. apteczka wraz z wyposażeniem w środki do udzielania pierwszej pomocy;
 2. instrukcja o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku;
 3. wykaz pracowników przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Przykłady
Wyposażenie apteczki w sklepie spożywczym:

 1. rękawiczki gumowe różnych rozmiarów– 2 pary
 2. maseczka do sztucznego oddychania – 1 szt.
 3. nożyczki z tępymi końcówkami – 1 szt.
 4. agrafka – 4 szt.
 5. chusteczki do dezynfekcji – 6 szt.
 6. płyn do odkażania rąk – 100 ml
 7. opaska elastyczna 10 cm x 4 m – 3 szt.
 8. opaska elastyczna 8 cm x 4 cm – 2 szt.
 9. bandaż dziany szer. 10 cm – 1 szt.
 10. bandaż dziany szer. 4 cm – 1 szt.
 11. kompres gazowy 9 cm x 9 cm – 3 szt.
 12. kompres gazowy 0,5 m x 2 – 2 szt.
 13. plaster z gazą 10 cm x 6 cm – 2 szt.
 14. plaster z gazą 10 cm x 8 cm – 2 szt.
 15. plaster z gazą 6 cm x 1 cm – 2 szt.
 16. plaster na szpuli 1,25 cm x 5 m – 1 szt.
 17. plaster na szpuli 5 cm x 5 cm – 1 szt.
 18. chusty trójkątne – 2 szt.
 19. opatrunek na oparzenia water-jel mały – 1 szt.
 20. siatka opatrunkowa nr 3 – 1 szt.
 21. siatka opatrunkowa nr 6 – 1 szt.

Krzysztof Zamajtys