Od wielu miesięcy trwa spór miedzy Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Przedmiotem sporu jest interpretacja przepisów dotyczących tzw. Małego ZUS Plus. Z tej preferencji składkowej przedsiębiorcy mogą korzystać przez trzy lata. Pojawiły się natomiast rozbieżne interpretacje, ile lat wynosić ma przerwa, po upływie której przedsiębiorca może ponownie skorzystać z tego rozwiązania. Zdaniem Rzecznika intencją ustawodawcy było wprowadzenie dwóch lat przerwy. ZUS stanął natomiast na stanowisku, że przerwa powinna wynosić trzy lata.

Czytaj też w LEX: Działalność gospodarcza - jakie składki zapłaci przedsiębiorca? >

 

ZUS odmawia preferencji przedsiębiorcom

W oparciu o tę interpretację przepisów od początku bieżącego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmawia przedsiębiorcom możliwości korzystania z Małego ZUS Plus, jeżeli korzystali z tej preferencji składkowej w okresie od stycznia 2019 r. do grudnia 2021 r. Spotkało się to ze sprzeciwem Rzecznika MŚP, który m.in. wystąpił o zajęcie stanowiska w tej sprawie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wobec braku jednoznacznego stanowiska Ministerstwa Rzecznik podjął szereg interwencji procesowych.

W pierwszej kolejności Rzecznik zareagował na praktyki ZUS polegające na uniemożliwianiu przedsiębiorcom złożenia za pośrednictwem systemów teleinformatycznych dedykowanych Zakładowi dokumentów zgłoszeniowych do Małego ZUS Plus. W takich sytuacjach Rzecznik występował do właściwych Oddziałów ZUS z wnioskami o wydanie decyzji w sprawie. Po wydaniu przez ZUS niekorzystnych dla przedsiębiorców decyzji, odmawiających prawa do skorzystania z Małego ZUS Plus od 1 stycznia 2024 r. Rzecznik wnosił odwołania do właściwego sądu powszechnego.

Czytaj też w LEX: Mały ZUS plus – niższe składki dla małych przedsiębiorców >

 

Wyrok sądu korzystny dla przedsiębiorcy

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim 27 czerwca 2024 r. wydał pierwszy wyrok, sygn. akt VI U 147/24, w którym podzielił argumentację Rzecznika i przyznał przedsiębiorcy prawo do Małego ZUS Plus od 1 stycznia 2024. Sąd wskazał przy tym, że przy interpretacji przepisów dotyczących tej preferencji składkowej należy brać pod uwagę intencję ustawodawcy, który chciał, aby ulga przysługiwała przez 36 miesięcy w cyklicznych pięcioletnich okresach, a ponadto art. 11 ustawy Prawo przedsiębiorców, który nakazuje organowi stosowanie zasady przyjaznej interpretacji przepisów i rozstrzygania wątpliwości na korzyść przedsiębiorców.

Czytaj też: Rzecznik małych przedsiębiorców ma narzędzia, by skutecznie pomagać firmom >

 

Setki takich spraw

Rzecznik złożył setki odwołań w analogicznych sprawach. Wskutek tychże odwołań sprawy są procedowane w sądach w całej Polsce. Jak mówi nowa Rzeczniczka Małych i Średnich Przedsiębiorców mec. Agnieszka Majewska, w toczących się postępowaniach sądowych Rzecznik będzie powoływał się na wspomniany wyrok z dnia 27 czerwca 2024 r. oraz na zawartą w nim argumentację w celu przedstawienia kształtującej się linii orzeczniczej. Natomiast od ewentualnych niekorzystnych wyroków sądowych z ramienia Rzecznika MŚP będą składane apelacje.

Zobacz też procedurę: Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osoby prowadzącej pozarolniczą działalność >