Pytania pochodzą z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

Płaca zasadnicza 4220 zł brutto. Pełny etat. Jednomiesięczny okres rozliczeniowy.Wynagrodzenie za kwiecień płacone jest do 10 maja. Pracownik w grudniu 2016 r. miał do przepracowania 168 godzin. Przepracował 152 godz. otrzymał za premię uznaniową 3344,80 plus zasadnicze 3818,08 plus urlop. W styczniu 2017 r. do przepracowania 168 godzin przepracował 152 godz otrzymał za premię uznaniową 3496,80 plus zasadnicze 3818,08 plus urlop. Za luty 2017 r. do przepracowania 160 godzin przepracował 160 godz., otrzymał za premię uznaniową 900 zł plus zasadnicze 4220 zł. Premię wliczono do wynagrodzenia urlopowego.

Jaka będzie konkretna wartość w zł za 1 godzinę urlopu?

Wynagrodzenie za jedną godzinę urlopu ze zmiennych składników wyniesie 16,68 zł. Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu. Natomiast zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W przypadkach znacznego wahania wysokości zmiennych składników, okres ten może być wydłużony do 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Obliczając wynagrodzenie urlopowe ze zmiennych składników wynagrodzenia za 1 dzień urlopu, z którego pracownik skorzystał w kwietniu należy więc uwzględnić premię wypłaconą w marcu (za luty), lutym (za styczeń) i styczniu (za grudzień).

Wynagrodzenie za urlop oblicza się dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa, a następnie mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu.

Zgodnie z powyższym, wynagrodzenie za jedną godzinę urlopu ze zmiennych składników wyniesie 16,68 zł - (900 zł + 3496,80 zł + 3344,80 zł) : (160 godz. + 152 godz. + 152 godz.) = 7741,60 zł : 464 godz. = 16,68 zł.

Składniki wynagrodzenia ustalone w stałej stawce miesięcznej (tu wynagrodzenie zasadnicze – 4220 zł) nie wchodzą do podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego. Za miesiąc, w którym pracownik przebywał na urlopie, powinien więc otrzymać wynagrodzenie zasadnicze w pełnej należnej wysokości, bez pomniejszania go o okres urlopu.