Pracownik jest zatrudniony na czas określony od 2007 r. Przebywał na zwolnieniu chorobowym 168 dni, po czym skierowany na badania kontrolne przyniósł zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniach zdrowotnych - niezdolny do pracy na ww. stanowisku.
Zgodnie z jakim artykułem należy takiego pracownika zwolnić, jeśli nie chce on dalej pracować w zakładzie?


Umowę o pracę można rozwiązać za porozumieniem stron zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy - dalej k.p. Jeżeli w umowie o pracę strony przewidziały dopuszczalność wypowiedzenia umowy przed terminem, na który została zawarta, można dokonać wypowiedzenia umowy o pracę (art. 30 § 1 pkt 2 w zw. z art. 33 k.p.)


 

W związku z informacją o tym, że pracownik nie chce dalej pracować w zakładzie, można wziąć pod uwagę rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 k.p. Wymaga to jednak zgody pracownika.
W pytaniu nie podano informacji, na jak długi czas określony pracownik został zatrudniony, a przede wszystkim, czy w umowie o pracę zawarto postanowienie o dopuszczalności wcześniejszego rozwiązania tej umowy za 2-tygodniowym wypowiedzeniem na podstawie art. 33 k.p. Jeżeli dopuszczalność wypowiedzenia umowy została w tej umowie przewidziana, można skorzystać z tego trybu (art. 30 § 1 pkt 2 k.p.). Natomiast jeżeli w umowie o pracę na czas określony strony nie przewidziały dopuszczalności jej wypowiedzenia przed nadejściem terminu, na który została zawarta, to co do zasady pracodawca nie może z tego trybu skorzystać. Wyjątkowo jeżeli zatrudnia co najmniej 30 pracowników, mógłby wypowiedzieć umowę, jeżeli wystąpiły przyczyny niedotyczące pracownika na podstawie ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.) - dalej u.s.z. Wymagałoby to jednak wystąpienia innego niż podany w treści pytania powodu i wiązałoby się dla pracodawcy z obowiązkiem wypłaty odprawy pieniężnej w wysokości 2-miesięcznego wynagrodzenia (art. 8 ust. 1 pkt 2 u.s.z.).
Wobec faktu, że pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim (i jak rozumiem - pobierał zasiłek chorobowy) przez 168 dni, nie zostały spełnione warunki umożliwiające rozwiązanie przez pracodawcę umowę o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika (art. 53 § 1 pkt 1 lit. b k.p.). Nie wskazano też okoliczności pozwalających na zwolnienie dyscyplinarne (art. 52 k.p.).
W związku z tym, jeżeli w umowie nie wprowadzono postanowienia o dopuszczalności wcześniejszego wypowiedzenia, umowa rozwiąże się z upływem czasu, na który była zawarta (art. 30 § 1 pkt 4 k.p.). Przepisy nie przewidują szczególnego trybu rozwiązywania stosunku pracy w sytuacji opisanej w pytaniu.