Kierowca TIR wyjeżdża w trasę i ma miejsca rozładunku/załadunku w kilku państwach. Jak rozliczyć diety w przypadku przejazdu przez kilka państw?


Diety w podróży poza granicami kraju przysługują w wysokości obowiązującej dla państwa docelowego. Dieta należy się więc za każdy dzień podróży w wysokości stawki obowiązującej dla państwa docelowego.


Wysokość należności za zagraniczne podróże służbowe pracowników regulują przepisy rozporządzenia MPiPS z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991) - dalej r.w.w.u.n.

Pracodawcy spoza sfery budżetowej (np. przedsiębiorstwa, spółki, jednostki badawczo-rozwojowe, instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej) mogą ustalać we własnym zakresie warunki wypłacania pracownikom należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju lub poza granicami kraju, w drodze postanowień:
- układu zbiorowego pracy,
- regulaminu wynagradzania lub
- umowy o pracę; art. 775 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94) - dalej k.p.

Wysokość diety określona we wskazanych aktach nie może jednak być niższa niż ustalona w rozporządzeniach dotyczących podróży służbowych. W przypadku, gdy układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa o pracę nie zawiera postanowień w zakresie należności za podróże służbowe, pracownikowi przysługują świadczenia z tego tytułu na warunkach określonych w rozporządzeniach ministra pracy (art. 775 § 5 k.p.).

Dieta w podróży zagranicznej jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia w podróży i inne drobne wydatki. Wysokość diet określa załącznik do r.w.w.u.n.

Diety w podróży poza granicami kraju przysługują w wysokości obowiązującej dla państwa docelowego (§ 4 ust. 3 r.w.w.u.n.). Oznacza to, że jeśli np. pracownik docelowo jedzie np. do Portugalii, to otrzyma za każdy dzień podróży dietę dla państwa docelowego, czyli Portugalii, pomimo, że przez kilka dni jedzie przez inne kraje.

Przy obliczaniu diet stosuje się następujące zasady:
a) za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości,
b) za niepełną dobę trwającą:
- do 8 godzin - przysługuje 1/3 diety,
- od 8 do 12 godzin - 1/2 diety,
- ponad 12 godzin - dieta w pełnej wysokości (§ 4 ust. 4 r.w.w.u.n.).

Czas pobytu pracownika poza granicami kraju liczy się przy podróży odbywanej środkami komunikacji:
1) lądowej - od chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze za granicę do chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze powrotnej do kraju;
2) lotniczej - od chwili startu samolotu w drodze za granicę z ostatniego lotniska w kraju do chwili lądowania samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju;
3) morskiej - od chwili wyjścia statku (promu) z portu polskiego do chwili wejścia statku (promu) w drodze powrotnej do portu polskiego (§ 3 r.w.w.u.n.).