Jak określić i wprowadzić do użytkowania wymagania bhp dla pracowników zatrudnionych w szpitalu?

Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP

W jakiej formie określić i jak wprowadzić do użytkowania wymagania bezpieczeństwa i higieny przy pracach medycznych i niemedycznych - szczególnie niebezpiecznych wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w szpitalu?

Czy istnieje wzorzec takiego określenia lub instrukcji?

Odpowiedź

Określenie i wdrożenie szczegółowych wymagań bhp podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych w placówce medycznej może odbyć się poprzez opracowanie i przekazanie pracownikom stosownych instrukcji czy procedur lub w formie wewnątrzzakładowego aktu prawnego (np. zarządzenia pracodawcy). Ich wzorów przepisy nie określają.

Uzasadnienie

Prace szczególnie niebezpieczne, zgodnie z § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) – dalej r.b.h.p. to prace przy których wykonywaniu występuje zwiększone zagrożenie lub prace, które są wykonywane w utrudnionych warunkach. Według rozdziału 6 r.b.h.p. do powyższych prac zalicza się:

roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części,

prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,

prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych,

prace na wysokości,

oraz prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bhp lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne.

To na pracodawcy, zgodnie z § 80 ust. 1 r.b.h.p., spoczywa obowiązek ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy. Jest to niezwykle istotne, gdyż przy organizacji takich prac należy podjąć szczególne środki ostrożności, które zostały określone w § 81 r.b.h.p., a więc zapewnić w szczególności:

1) bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi wyznaczonych w tym celu osób;

2) odpowiednie środki zabezpieczające;

3) instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:

a) imienny podział pracy,

b) kolejność wykonywania zadań,

c) wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach;

4) dostęp do miejsc wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych wyłącznie osobom upoważnionym i odpowiednio poinstruowanym.

Przepisy nie precyzują natomiast, w jaki sposób wdrożyć do stosowania szczegółowe wymagania w powyższym zakresie. Najlepszą formą będzie opracowanie i zatwierdzenie przez pracodawcę odpowiedniej (odpowiednich) instrukcji, procedur lub wydanie przezeń wewnątrzzakładowych aktów prawnych (zarządzeń, decyzji itp.). Dopuszczalnym byłoby również umieszczenie takich wymagań w formie załącznika do regulaminu pracy.

Pracodawca ma wiele możliwości wdrożenia zasad bhp podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych w podmiocie leczniczym. Każda z nich może być odpowiednia, pod warunkiem, że będą one jednoznaczne, napisane w formie dostosowanej do odbiorców (poszczególnych grup pracowników), a pracownicy zostaną z nimi zapoznani i będą mieli do nich stały dostęp.

Maciej Ambroziewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 24 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 2 września 2014 r.