Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Jak interpretować termin "niezwłocznie" w kontekście poinformowania PIP i prokuratury o ciężkim wypadku przy pracy?

Czy można określić ramy czasowe "niezwłoczności"?

Odpowiedź:

Przepisy nie definiują terminu "niezwłocznie". Obowiązek poinformowania właściwych organów o zaistnieniu wypadku będzie spełniony, jeśli pracodawca dokona zgłoszenia bez zbędnej zwłoki.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 234 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (teks jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) - dalej k.p. pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy. Ustawodawca nie precyzuje przesłanki "niezwłoczności" powiadomienia. Będzie ona spełniona, jeśli pracodawca bez zbędnej zwłoki powiadomi wskazane wyżej organy. Obowiązek niezwłocznego zawiadomienia oznacza, że należy o wymienionych wypadkach zawiadomić jak najwcześniej, możliwie równolegle do likwidacji zagrożenia i udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. Już na początku postępowania powypadkowego, a więc w momencie zawiadomienia o zdarzeniu, pracodawca jest obowiązany dokonać jego wstępnej kwalifikacji prawnej, która pozwoli mu stwierdzić, czy ma do czynienia ze śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadkiem przy pracy.

Anna Sokołowska, autorka współpracuje z publikacją Serwis BHP

Odpowiedzi udzielono 21 kwietnia 2015 r.