Odpowiedź

Pracodawca powinien przechowywać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użycia środków ochrony indywidualnej tak długo, jak długo są one stosowane w zakładzie pracy.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 207 § 2 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) – dalej k.p., pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. 
Przejawem tej powinności, zgodnie z art. 2376 § 1 k.p., jest obowiązek nieodpłatnego dostarczania pracownikom przez pracodawcę środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informowanie pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.
Ponadto, zgodnie z art. 2377 § 1 k.p., pracodawca ma obowiązek dostarczać pracownikom nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:
1. jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
2. ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bhp.
Stosownie do art. 2378 § 1 k.p., pracodawca powinien ustalić rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne w związku z art. 2376 § 1 k.p. i art. 2377 § 1 k.p., jak również przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego. Dokument ten, zgodnie z art. 23711a § 1 k.p., powinien zostać skonsultowany z przedstawicielami pracowników.
W myśl art. 2376 § 3 k.p., środki ochrony indywidualnej powinny spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 259, poz. 2173 ze zm.) - dalej r.w.ś.o.i.
Zgodnie z r.w.ś.o.i., producent danego wyrobu jest obowiązany umieścić na nim oznakowanie CE na środkach ochrony indywidualnej, które spełniają zasadnicze wymagania określone w tym rozporządzeniu oraz wystawić deklarację zgodności WE.
Dla pracodawcy stosującego tego typu środki wymagane jest posiadanie wyrobów oznakowanych znakiem CE oraz instrukcji użytkowania w języku polskim. Jeżeli pracodawca uważa, że zasadnym jest przechowywanie dodatkowych materiałów (np. takich jak pisemna deklaracja wystawiona przez producenta),powinien je przechowywać co najmniej tak długo, jak długo stosuje te środki.

Maciej Ambroziewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 11 czerwca 2017 r.

  Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów