Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Akty prawne, które dotyczą instrukcji bhp skupiają się na konieczności ich opracowania, udostępnienia pracownikom i tego, co mają zawierać. Nie regulując precyzyjnie, gdzie muszą być umieszczone, pozostawiają tę decyzję w gestii pracodawcy.
Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące obsługi maszyn i urządzeń. Obowiązek ten wynika z:
1. przepisu art. 2374 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.);
2. przepisu § 41 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) - pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
a) stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
b) obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
c) postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
d) udzielania pierwszej pomocy.
Instrukcje powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
3. przepisu § 30 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z późn. zm.). Pracodawca powinien zapewnić pracownikom dostęp do informacji w tym pisemnych instrukcji dotyczących użytkowania maszyny. Instrukcje zawierają co najmniej informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie:
a) warunków użytkowania maszyn;
b) występowania możliwych do przewidzenia sytuacji nietypowych;
c) praktyki użytkowania maszyn;
Instrukcje powinny być zrozumiałe dla pracowników, których dotyczą.

Zobacz także: Kto powinien opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego w zakładzie pracy?>>

Zobacz także: Instrukcje poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.