Inspektor pracy nakaże zmianę umowy zlecenia na umowę o pracę?
\

Do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu skierowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada wyposażenie inspektorów pracy w możliwość nakazania zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową o pracę w przypadku, gdy wykonywana praca odpowiada warunkom określonym w Kodeksie pracy.

Zgłoszony przez grupę posłów PIS projekt (druk nr 511) zakłada wyposażenie inspektorów pracy w narzędzie polegające na możliwości nakazania zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową o pracę w przypadku, gdy wykonywana praca odpowiada warunkom określonym w art. 22 § 1 Kodeksu pracy oraz nakazania potwierdzenia pracownikowi na piśmie ustaleń co do stron, rodzaju oraz warunków umowy o pracę, jeśli pracodawca nie zastosował się do dyspozycji wynikającej z art. 29 § 2 k.p. Inspektor pracy nie będzie musiał wytaczać powództw o ustalenie istnienia stosunku pracy. Od razu będzie mógł nakazać – w oparciu o dokonane ustalenia – zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę. Pracodawcy z kolei przysługiwałby środek odwoławczy na zasadach ogólnych.

Projekt zakłada wejście w życie zmiany po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 27 czerwca 2012 r.

Data publikacji: 27 czerwca 2012 r.