Projekt budżetu przedstawił posłom główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek. Szef podkreślił, że od 25 lat Najwyższa Izba Kontroli w swoich wystąpieniach pokontrolnych po badaniu wykonania budżetu inspekcji pracy stwierdza, iż wydatki były celowe, oszczędne i gospodarne, a więc ponoszone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych i aktach wykonawczych.
- Myślę, iż to niezła rekomendacja dla nas i dobra informacja dla wysokiej komisji przed podjęciem decyzji o zaopiniowaniu naszego budżetu – stwierdził Wiesław Łyszczek.

Poinformował, że projekt budżetu na 2018 r. przewiduje znaczny spadek w grupie wydatków majątkowych. Spadek ten dotyczy wydatków inwestycyjnych i wynika głównie z planowanego zakończenia w bieżącym roku znaczącej inwestycji, jaką jest przystosowanie obiektu na potrzeby siedziby Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.

Z drugiej strony, mając na uwadze zabezpieczenie realizacji zadań statutowych urzędu, w projekcie założono 8-procentowy wzrost funduszu wynagrodzeń. Nie oznacza on jednak 8-procentowych podwyżek, ale wynika z konieczności zwiększenia zatrudnienia w związku z nowymi obowiązkami nakładanymi na PIP.

Zwiększeniu mają też ulec pozostałe wydatki bieżące, co z kolei wynika ze zmniejszenia projektu budżetu inspekcji na 2017 r. Zaplanowane na 2018 r. kwoty wyrównują więc poziom wydatków do poziomu niezbędnego dla sprawnego funkcjonowania urzędu i wypełniania jego zadań.

Projekt budżetu PIP poparł w wygłoszonym koreferacie zastępca przewodniczącego Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Janusz Śniadek. Zwrócił uwagę, że planowany wzrost funduszu wynagrodzeń jest niezbędny ze względu na konieczność zwiększenia zatrudnienia. - Urzędowi zadań ciągle przybywa i żeby temu sprostać wzrost poziomu zatrudnienia jest celowy i konieczny – powiedział poseł. Zaakcentował także, iż NIK w kolejnych raportach dotyczących wykonania budżetu przez PIP podkreśla dużą staranność i dbałość urzędu o grosz publiczny, co daje podstawę do pozytywnego zaopiniowania przedstawionego projektu budżetu.