Otwierając obrady, szefowa Państwowej Inspekcji Pracy Iwona Hickiewicz wręczyła akty powołania członkom komisji, w tym jej przewodniczącej Małgorzacie Kwiatkowskiej, zastępcy głównego inspektora pracy. W skład komisji weszli: Elżbieta Karnafel-Wyka, naczelnik Wydziału Zabezpieczenia Społecznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy na Wsi w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – wiceprzewodnicząca komisji; prof. dr hab. Jerzy Zagórski, zastępca dyrektora Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie – wiceprzewodniczący komisji; Leonarda Bogdan, kierownik Działu Programowego Biura Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP; Włodzimierz Biaduń, p.o. okręgowego inspektora pracy w Lublinie; Krzysztof Bielecki, główny specjalista w Biurze Prewencji i Rehabilitacji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; Leszek Dereziński, prezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych; Józef Mieczysław Gołębiewski, przedsiębiorca rolny, delegat Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych; Lech Kochański, doradca Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa RP; Marek Madej, główny specjalista ds. bhp w Agencji Nieruchomości Rolnych; Stanisław Małachwiej, wiceprezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów; Waldemar Miłkowski, główny specjalista w Departamencie Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Krzysztof Mościcki, dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie; Tomasz Urban, kierownik Sekcji Prewencji w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach; Bronisław Węglewski, członek Krajowej Rady Izb Rolniczych; Andrzej Zalewski, główny specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu, Oddział Ostrów Wielkopolski; Jakub Chojnicki, p.o. kierownika Sekcji Prewencji w Departamencie Prewencji i Promocji w Głównym Inspektoracie Pracy – sekretarz komisji.
W czasie inauguracyjnego posiedzenia komisji jej członkowie wysłuchali informacji na temat działalności prewencyjnej i promocyjnej PIP w rolnictwie, którą przedstawił Jakub Chojnicki. Zaprezentował on też koncepcję kampanii medialnej, której rozpoczęcie planowane jest w br.
W pierwszym roku przewidzianej na trzy lata kampanii „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”, za pośrednictwem telewizji, radia, prasy branżowej i internetu, inspekcja pracy zamierza dotrzeć do 40 proc. rolników i osób mieszkających na wsi, tj. 1,8 mln odbiorców. Tegoroczna edycja kampanii będzie poświęcona zapobieganiu upadkom.
– To plan bardzo ambitny plan, ale plan który uważam za realny – podkreśliła Małgorzata Kwiatkowska. – Choć zmienić przyzwyczajenia i postawy rolników nie jest łatwo, od lat staramy się to robić. Niezmiernie ważne jest, by wykonywali oni pracę z myślą o bezpieczeństwie swoim i swoich najbliższych.
– Ponad 48 proc. wypadków w rolnictwie w ubiegłym roku związanych było z upadkami osób. Stąd słuszna jest decyzja o zorganizowaniu kampanii medialnej poświęconej zapobieganiu upadkom – podkreślił reprezentujący KRUS Krzysztof Bielecki. Zaznaczył też, że niepokojącym zjawiskiem jest utrzymywanie się przez ostatnie lata liczby wypadków w rolnictwie na stałym poziomie, gdy tymczasem wraz z rozwojem wiedzy rolników i modernizacją gospodarstw należałoby oczekiwać zdecydowanego spadku zdarzeń wypadkowych. W 2012 r. do KRUS zgłoszono 24008 wypadków w rolnictwie, nieco mniej niż w 2011 oraz 2010 r.
Marek Madej z Agencji Nieruchomości Rolnych przedstawił działania dotyczące poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy w spółkach rolnych podlegających ANR. Potwierdził, że największa liczba wypadków w firmach ANR związana jest z upadkami osób, ale też z uderzeniami (przygnieceniami, pogryzieniami) przez zwierzęta. Podkreślił jednocześnie, że w ubiegłym roku po raz pierwszy w historii, w spółkach podległych ANR nie wydarzył się żaden śmiertelny ani ciężki wypadek przy pracy.
Mając na względzie poprawę bezpieczeństwa pracy, ANR zamierza wdrożyć wnioski z projektu badawczego pn. „Analiza bezurazowych zdarzeń wypadkowych na potrzeby działań prewencyjnych w spółkach hodowlanych ANR”, zrealizowanego przez naukowców uniwersyteckich na zlecenie agencji.
W toku posiedzenia komisji jej członkowie zgłosili propozycje tematów i inicjatyw, którymi należałoby zająć się w czasie kolejnych posiedzeń, m.in. kwestię niskiej świadomości wśród rolników zagrożeń czynnikami szkodliwymi (hałas, wibracje, pyły), potrzebę szerszego prowadzenia działalności prewencyjnej i promocyjnej w środowisku rolniczym oraz konieczność stworzenia platformy wymiany doświadczeń i upowszechniania dobrych praktyk, np. za pomocą strony internetowej, która powstanie na potrzeby kampanii „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”.