W II kwartale 2014 r. ludność aktywna zawodowo stanowiła 56,1% ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej. Zbiorowość ta liczyła 17,4 mln osób (z tego 15,8 mln pracujących i 1,6 mln bezrobotnych). Osoby bierne zawodowo stanowiły 13,6 mln osób.

 

Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego w II kwartale 2014 r. wskazują, że w porównaniu z II kwartałem 2013 roku:

- nastąpił wzrost populacji osób pracujących przy jednoczesnym spadku zbiorowości bezrobotnych (odpowiednio wzrost o 263 tys., tj. o 1,7% i spadek o 227 tys., tj. o 12,5%),

- wskaźnik zatrudnienia zwiększył się o 1,0 p. proc., zaś stopa bezrobocia obniżyła się o 1,3 p.proc.,

- liczba pracowników najemnych posiadających umowę o pracę na czas określony zwiększyła się o 255 tys. (tj. o 7,8%),

- liczba osób pracujących poszukujących innej pracy utrzymała się na podobnym poziomie (wzrost o 11 tys., tj. o 2,8%), nadal dla ponad połowy tej grupy powodem poszukiwania pozostaje chęć poprawy warunków finansowych,

- nastąpiło zmniejszenie udziału osób biernych zawodowo, dla których przyczyną bierności była nauka i uzupełnianie kwalifikacji, nadal blisko połowa populacji biernych zawodowo to osoby w wieku produkcyjnym, a najczęściej występującymi przyczynami bierności w tej grupie, tak jak dotychczas, pozostają: nauka i uzupełnianie kwalifikacji, obowiązki rodzinne, choroba lub niepełnosprawność, emerytura.

W porównaniu z I kwartałem 2014 r. na ryku pracy zaobserwowano wzrost liczby osób pracujących o 1,4%. Liczba bezrobotnych, jak i biernych zawodowo zmniejszyła się (odpowiednio o 14,1% i 0,2%).

Źródło: www.stat.gov.pl