W opracowaniu dotyczącym popytu na pracę w II kwartale 2018 r.   można też przeczytać, że w porównaniu z końcem II kwartału 2017 r. liczba wolnych miejsc pracy była większa o 42,7 tys., tj. o 35 proc. - W końcu omawianego okresu nieobsadzonych było jeszcze 42,5 tys. nowo utworzonych miejsc pracy. W II kwartale 2018 r. utworzono o 34,9 proc. mniej nowych miejsc pracy w porównaniu z poprzednim kwartałem, ale o 1,7 proc. więcej niż rok wcześniej. W okresie II kwartału 2018 r. zlikwidowano o 33,2 proc. mniej miejsc pracy niż w poprzednim kwartale i o 3,5 proc. mniej niż w II kwartale 2017 r. - czytamy w informacji GUS.

Ze statystyk GUS wynika, że tylko w IV kwartale lat 2010–2012 liczba nowo utworzonych miejsc pracy była niższa od zlikwidowanych. Natomiast począwszy od I kwartału 2016 r., w porównaniu z danymi kwartalnymi dla poprzednich lat, liczba nowo utworzonych miejsc pracy jest znacząco wyższa od liczby zlikwidowanych miejsc pracy. - Na wzrost lub spadek liczby nowo utworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy oprócz sytuacji gospodarczej ma wpływ również sezonowy charakter prac w niektórych rodzajach działalności. Wyniki badania popytu na pracę za II kwartał 2018 r. są reprezentatywne dla 773,2 tys. podmiotów, z czego 70,7 proc. stanowią jednostki o liczbie pracujących do 9 osób. Wśród badanych jednostek 91,2 proc. stanowiły podmioty sektora prywatnego - wyjaśnia GUS.

Ze statystyk wynika też, że spośród ogólnej liczby 773,2 tys. podmiotów tylko 56,1 tys., tj. 7,3 proc., dysponowało w końcu II kwartału br. wolnymi miejscami pracy, z tego 91,8 proc. stanowiły jednostki sektora prywatnego, najczęściej (57,3 proc.) były to jednostki o liczbie pracujących do 9 osób.

Według GUS wolne miejsca pracy na koniec II kw. 2018 r. koncentrowały się głównie w sektorze prywatnym (88,5 proc.) oraz w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 49 osób (43,8 proc.), prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (23,3 proc.).

 

Najwięcej wolnych miejsc pracy zanotowano w jednostkach przetwórstwa przemysłowego – 38,4 tys. (23,3 proc.), prowadzących działalność w zakresie budownictwa – 30,8 tys. (18,7 proc.) oraz handlu; napraw pojazdów samochodowych – 27,9 tys. (17 proc.).