Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie nadania statutu Biuru do spraw Substancji Chemicznych (Dz. U. poz. 1953), zadaniem Inspektora do spraw Substancji Chemicznych jest w szczególności gromadzenie danych dotyczących substancji i mieszanin niebezpiecznych lub mieszanin stwarzających zagrożenie, w tym utworzenie rejestru mieszanin niebezpiecznych i mieszanin stwarzających zagrożenie, a także zbieranie informacji dotyczących takich substancji, udostępnianie danych dotyczących tych substancji służbom medycznym i ratowniczym oraz ośrodkom informacji toksykologicznej.

Kolejnym zadaniem jest pełnienie funkcji właściwego organu wyznaczonego do wykonywania, określonych w przepisach Unii Europejskiej, zadań administracyjnych dotyczących klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów i współpracy w tym zakresie z innymi państwami członkowskimi UE i Komisją Europejską oraz rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Równie ważnym obowiązkiem Inspektora ds. Substancji Chemicznych jest prowadzenie Krajowego Centrum Informacyjnego i zgodnie z art. 124 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, s. 1 z późn. zm.) i art. 44 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, s. 1 z późn. zm.) – udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące obowiązków wynikających z tych rozporządzeń oraz współpraca z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, Komisją Europejską i Europejską Agencją Chemikaliów w celu harmonizacji odpowiedzi na poziomie Unii Europejskiej, a także upowszechnianie wiedzy na temat szkodliwego oddziaływania substancji i ich mieszanin na zdrowie człowieka i środowisko oraz wiedzy na temat zapobiegania takim oddziaływaniom – w szczególności zamieszczanie informacji w tym zakresie na stronach internetowych Biura ds. Substancji Chemicznych oraz organizowanie konferencji i seminariów informujących o działaniach w Polsce i w UE w zakresie zapobiegania takim szkodliwym oddziaływaniom.

Wykonując zadania określone w ustawie, Inspektor jest obowiązany współpracować z instytutami badawczymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi, działającymi w zakresie oceny substancji i ich mieszanin, w szczególności - w zakresie oceny ryzyka dla zdrowia człowieka (z Instytutem Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi) i innymi jednostkami wyznaczonymi przez ministra zdrowia, w zakresie oceny ryzyka dla środowiska – z instytutami badawczymi i innymi jednostkami wyznaczonymi przez ministra środowiska, w zakresie oceny zagrożeń spowodowanych właściwościami fizykochemicznymi substancji i ich mieszanin – z instytutami badawczymi i innymi jednostkami wyznaczonymi przez ministra gospodarki, a także w zakresie bezpieczeństwa pracowników stosujących substancje i ich mieszaniny – z instytutami badawczymi i innymi jednostkami wyznaczonymi przez ministra pracy.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2011 o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1203), niedopuszczalne jest stosowanie substancji niebezpiecznej, mieszaniny niebezpiecznej, substancji stwarzającej zagrożenie lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie bez posiadania aktualnego spisu tych substancji i mieszanin oraz kart charakterystyki, a także opakowań zabezpieczających przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem. Stosowanie takich substancji jest dopuszczalne pod warunkiem zastosowania środków zapewniających pracownikom ochronę ich zdrowia i życia.

Edward Kołodziejczyk