Zmiana taka wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 470).
Nowelizacja zakłada ponadto, iż w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. testy eksploatacyjne w radioterapii oraz testy specjalistyczne mogą być również wykonywane przez nieposiadające akredytacji: laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz podmioty upoważnione przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
Opisane zmiany weszły w życie w dniu ogłoszenia rozporządzenia (30 kwietnia br.) z mocą od dnia 1 stycznia br.